Styrelsen informerar:Inbjudan till vårens städdag

Varmt välkomna till vårens städdag!
 Lördagen den 18 maj klockan 9:00 samlas vi utanför Ladan. 
Vid behov fortsätter vi även på söndagen.

 

Vi kommer att fokusera på:

* Rensa sly, nedfallna träd, grenar och skräp längst vägarna och biotop.

*Köra sly och gammalt skräp från ladan till återvinningen Ekobacken.

*Samla in kvarvarande snökäppar.

*Tvätta vägskyltar.

*Rensa trummor och diken från främst grus.

*Städa ladan.

*Säkerhetsinspektera bryggan, hopptorn och livbojen.

*Lägga hopptornet i vattnet och montera badstegarna.


Självklart passar vi på att grilla korv till lunch .

Stora som små medhjälpare är alltid välkomna!

Hälsningar styrelsen.


Kallelse till Årstämman 2024-05-20

Datum: Måndag den 20 maj.
 
Tid : 19:00
Plats : Ladan  

Varmt välkomna önskar styrelsen 

Kallelse gått ut via mail samt post


Kallelse Extrastämma 2024-03-18

Datum: måndagen den 18 mars
Tid: klockan 19:00
Plats: Ladan, Enkärret
Kallelse har gått ut på mail och post.

Protokoll Extrastämma 2022-12-14

Protokoll från extrastämman gällande vägarna. Ladda ner filen nedan.


Kallelse Extrastämma 2022-12-14

Datum: onsdagen den 14 december
Tid: klockan 19:00
Plats: Ladan, Enkärret

Se nedan kallelse

Rättelse av BR/RR 2020

Se bifogad PDF för rättelsen av de 235.000 för markförsäljning samt trädfällning 60.000 som var bokad på sektionen GA:2 (vägar). Nu flyttad/korrigerad till GA:9 (Grönområden)


Årsmöte Söndag 29 maj kl. 15:00 i Ladan

2022-04-25

Årsstämman planerad till Söndagen den 29 maj 2022.

Kallelse kommer ut senast 2 veckor innan.


2022-01-01

Trivselinformation!

Medlemmarna ansvariga

Vår väg är en så kallad enskild väg, vilket betyder att det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för vägen. Väghållare i vårt fall är vår samfällighetsförening, vilken utgörs av alla medlemmar och representeras av styrelsen.

Trygghet på vägen

Visa hänsyn och använd mötesplatserna när du tar dig fram på vår väg. Fotgängare, cyklister, hästar och ryttare liksom bilister ska alla känna sig trygga.

Rekommenderad hastighet inom området är 30 km/h.

Vid mörker använd reflexvästar eller reflexer både på Er själva barnen och hundarna.

Anmälan om tung trafik

Anmälan ska göras till styrelsen om fastighetsägare planerar att använda vägen mer än normalt. En anledning till det är att styrelsen behöver samordna trafiken med redan förekommande tung trafik.

En annan anledning är att vägar likt vår, vanligtvis har sämre bärighet och successivt sjunker. Den tunga trafiken har därför en mycket stor del i det som benämns utmattningsskador, alltså effekterna på själva vägkroppen.

Ansvar för hundar

Kopplingstvång: Under perioden 1 mars till 20 augusti ska hundar i kommunen hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det kan finnas vilda djur. Tikar som löper ska hållas kopplade inom hela kommunen.

Se till att din hund har halsband med ditt namn, adress och telefonnummer.

Kopplingstvång gäller inte på inhägnade hundrastgårdar eller inhägnade tomter. Tomter utan inhägnad betyder då att hund ska vara kopplad och ej vistas ute utan tillsyn.

Ledarhund, polishund och jakthundar i arbete undantas helt eller delvis från ovanstående regler.

Förorening/avföring efter hund ska plockas upp inom samtliga områden, det räknas som avfall och ska slängas i soporna. Om inte avfallet tas om hand räknas det som nedskräpning, vilket inte är tillåtet enligt lag. Hundar ska inte förorena exempelvis vägar, sandlådor och stränder.

Eldningsveckor

I Värmdö Kommun får du elda trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar under tre veckor på våren och tre veckor på hösten. Eldningsveckorna är alltid veckorna 16-18 samt 41-43 varje år.

Att tänka på vid eldning

 • Elda endast torra kvistar och grenar.​
 • Du får inte elda löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar.
 • Prata med grannarna om en lämplig tid för eldning. Då kan känsliga personer hålla sig inne och man kan undvika att få röklukt på tvätt som hänger ute.
 • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
 • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.
 • Elden ska vara släckt när det mörknar.
 • Ta hänsyn till brandrisken.
 • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning

Gräs, löv och annat komposterbart avfall bör komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten i hela kommunen.

Sophantering

Vi bor i ett område där soptömning sker på fredagar udda veckor. Du kör alltså ut sopkärlet och matavfallskärlet när du vill få dem tömda. Du kan välja att ha ett kärl där du lägger allt ditt hushållsavfall (grönt kärl) eller så väljer du att sortera ut ditt matavfall (brunt kärl) och får ett särskilt kärl för det.

Kärlen är utrustade med ett datachip, som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv.

När kärlen är tömda: Dra in dem ifrån vägen igen för att hindra att plogbil eller andra bilar kör in i dem.

Tänk på detta vid tömning

 • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
 • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
 • De får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras.
 • Kärlen ska stå utställda kl. 06:00-22:00 eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.
 • Glömmer du att ställa ut kärlet/kärlen kan du beställa en extra tömning mot avgift.
 • Kärlet/kärlen ska vara placerade med öppningen utåt och handtagen in mot fastigheten för att tömning ska ske.

Placera kärlet/kärlen rätt vid tömning

 • Båda kärlen ska vara placerade med öppningen utåt (se bild nedan)

Vill du inte ha sophämtning gör så här:

 • Dra in kärlen på tomten eller vänd öppningen inåt mot tomten.

Observera att även tomma tömningar faktureras.

Städdagar

Föreningen har 2 bestämda städdagar varje år lördag v.20 och lördag v.40.

Tanken är att medlemmarna hjälps åt att sköta bryggor, ladan, stränder och andra grönområden.

Vårstädningen: Lördag v.20

På våren städar vi stränder och grönområdena samt lägger i flytbryggan och roddbåten. Styrelsen ser över övriga behov innan städdag och meddelar vad som behöver prioriteras som ex. att snygga upp och förbättra området med slyröjning, rensning av vägrenar och underhåll av bryggor och ladan. Arbetet avslutas i allmänhet med något enkelt att äta och dricka.

Höststädningen: Lördag v.40

På hösten sker upptagning av flytbryggan och roddbåten och förbereder med städning av strand, diken och slyröjning inför vintern. Arbetet avslutas i allmänhet med något enkelt att äta och dricka.

Våra Sjöar

Endast skonsamma alternativ som roddbåtar och båtar med elmotorer är tillåtna.

Hundar som badar och Nakenbad är endast tillåtet om stranden är tom på folk, annars hänvisar vi till klipporna längre bort.

Båtplatser

Alla båtplatser är numrerade. Medlemmar som har båtplats, men som inte kommer att utnyttja den, uppmanas att meddela detta till kontaktpersonen för båtsektionen. Platser förmedlas sedan i turordning till dem som vill ha en. 

Kontakta styrlesen ifall du vill ha en båtplats.  Målsättningen är att alla som vill också ska få en.


________________ 2018 _______________________

2018-06-20 Information gällande Vägarna
Styrelsen har idag haft besiktning av vägarna tillsammans med Trafikverket och Ingarö Mark och Väg. Arbetet med att skapa en årsplan för underhåll är nu under bearbetning.


2018-04-04 DAGS ATT DEKLARERA INKOMSTÅRET 2017
- Den 29 Mars öppnade skatteverket sin portal för inkomstdeklaration för 2017.
Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår deklaration om vi så önskar.
Föreningens totala räntekostnader för 2017 var 28.308 kr.
Vi hade 237 andelstal under året vilket motsvarar en räntekostnad om 119,44 kr/andelstal. (andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 238,88 kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare som fastigheten har.
Exempel:
Fastigheten 7:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(119,44kr*2)/2 = 119,44kr att deklarera per delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100.000kr får man en skattereduktion om 30% av räntan (119,44kr).
(Om över 100 000kr är skattereduktionen 21% på överstigande belopp)
Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir: (119,44/100)*30=35,83kr.2018-

02-14 INBJUDAN
Informationsmöte Kommunlat VA onsdag 21/2-2018


VA i Enkärret blir av. Projektet har hög prioritet men är försenat.Kraven från kommunen och länsstyrelsen är höga eftersom Återvallssjön ska vara reservvattentäkt för tusentals människor och måste skyddas från föroreningar.
Avloppsvattnet från Enkärret kommer att ledas till Käppalaverket på Lidingö.
Dagvattnet dvs regn och smältvatten från vägar, tak och andra hårda ytor måste renas innan det når sjön.
Det går inte att bygga dammen som man först tänkt på gärdet mellan Enkärrsvägen och Älgdalsvägen.
Nya lösningar håller på att tas fram.Helena Gåije, planeringschef i Värmdö kommun,
berättar om projektet vid ettInformationsmöte i matsalen Brunns skola,
onsdagen den 21 februari klockan 18.30.Välkomna!

2018-01-01 Information gällande Vägarna
Styrelsen har antagit offert från Lars Gustavssons Bygg & Anläggning AB gällande lagning av potthål och utföra några förbättringar i området. Arbetet beräknas att starta 2018-01-04.


___________________ 2017 ________________________________

2017-12-11 Senaste information gällande Kommunalt vatten och avlopp
Projektledaren Tord Jonsson, Värmdö kommun, berättar så här om läget:
Dagvattenfrågan är problemet som bromsar projektet.
övrigt är det klart och skulle ha varit igång redan om allt gått på räls. Men så icke.Man upptäckte ju att markförhållandena inte klarade de planerade dammarna där den biologiska reningen skulle ske med hjälp av olika slags växter. Förslaget att staga upp marken med kalkcementpelare godkändes inte för ett vattenskyddsområde.
Ett annat förslag som håller på att utredas är att bygga ett slags betongbehållare för den biologiska reningen. Snyggt omgärdat av växter förstås.
Ett förslag som också utreds är att lägga en "skärmbassäng" vid badplatsen i Återvallssjön. Det är projektgruppens favoritförslag - som också kommer att bli en mycket snygg lösning med bryggor och spångar. Exakt var den är tänkt att ligga vet jag inte. Det är en del av utredningen.Utredningarna tar tid och olika experter är inblandade.
nnan Värmdö kan köra ingång måste förslagen först godkännas av Miljökontoret i Värmdö - och förstås anpassas efter deras synpunkter. Sedan ska Länsstyrelsen ta ställning. Det kommer också att ta tid.


2017-12-05 Snöplogning
Styrelsen har beslutat att använda sig av samma Entreprenör som tidigare år.

2017-04-05 Information vägarna just nu
Tisdag den 11/4 så träffar Micha, projektledare och arbetsledare för SI samt Vattenfall för att ha en genomgång inför återställandet av vägnätet samt andra skador och dåligt utfört arbete. De har försökt några gånger tidigare men varje gång så kom det snö dagen innan.
Nu i vecka börjar båda aktörer att återställa det uppenbara och kommer fortsätta några veckor framöver. 


2017-03-30
Information gällande kommunalt vatten:

Projektledare Jan Wennberg har slutat på kommunen, det senaste styrelsen vet, är att det är informerat om att markförhållandena är för dåliga för att bygga den stora dagvattenreningsdammen. Tord Jonsson har tagit över och återkommer till styrelsen i början av april månad för besked om hur kommunen fortsätter arbetet.

DAGS ATT DEKLARERA INKOMSTÅRET 2016
- Den 29 Mars öppnade skatteverket sin portal för inkomstdeklaration för 2016. Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår deklaration om vi så önskar.
Föreningens totala räntekostnader var 41.628 kr under 2016.
Vi hade 239 andelstal under året vilket motsvarar en räntekostnad om 174,18 kr/andelstal. (andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 348,36 kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare som fastigheten har.
Exempel :
Fastigheten 6:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(174,18kr*2)/2 = 174,18kr att deklarera per delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100.000kr får man en skattereduktion om 30% av räntan (174,18kr).
(Om över 100 000kr är skattereduktionen 21% på överstigande belopp)
Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir: (174,18/100)*30=52,25kr.

_____________________2016_______________________


22 december 2016
Nu finns det justerade protokollet från extrastämman under fliken "Stadgar & Protokoll".

10 december 2016
EXTRASTÄMMA KL 11.00 BRUNNSSKOLAS MATSAL
Se utsänd kallelse för dagordning

2 Mars
DAGS ATT DEKLARERA INKOMSTÅRET 2015
- Den 22 Mars öppnar skatteverket sin portal för inkomstdeklaration för 2015. Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår deklarationer om vi så önskar.
Föreningens totala räntekostnader var 54 948kr under 2015.
Vi hade 237 andelstal under året vilket motsvarer en räntekostnad om 231,848kr pr andelstal.(andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 463,696kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare som fastigheten har.
Exempel :
Fastigheten 6:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(231,848kr * 2)/2 = 231,848kr att deklarera pr delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100 000kr får man en skattereduktion om 30% av räntan(231,848kr)
(Om över 100 000kr är skatteraduktionen 21% på överstigande belopp)
Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir : (231,848/100)*30 = 69,55kr.
Man kan ju fråga sig om det är värd merjobbet med ändringar i sin deklaration för knappa 70kr men det är upp till varje fastighetsägare att fatta beslut om detta. Möjligheten finns & är härmed redovisat.
För Styrelsen,
Paw Cavagnaro

_________________________ 2015 ___________________________


7 September
KALLELSE TILL INFORMATIONSMÖTE MED SVENSK INFRASTRUKTUR
Det 21 århundrade kommer till Enkärret i form av Fibernät (mycket snabb internet).
Vi har alla fått information i brevlådan från Telia om "öppet fiber" i vårt område men där finns en annan aktör också
med namnet "Svensk Infrastruktur". Ni har säkert set skylten med namnet långs hela Mörtviksvägen från Brunn hos våra grannföreninger . Där finns en årsak till att dom vinner så mycket mark jämt mot Telia. Därför har styrelsen med hjälp av Börje Cederquist valt att i samband med Svensk Infrastruktur avhålla Infromationsmöte i Ladan 
Torsdagen den 17 September kl.19.00 för att belysa dom olika skillnader mellan bolagen och ge våra medlemmar chansen att få ett så billigt Fibernät som möjligt. Här är lite fakta att "tygga" på innan mötet.

Telia : Pris pr Fastighet : 21 900sek. Telia lägger Fibern vart områdets befintliga ledninger går, alltså i Luften. Detta betyder också att det inte går att göra rotavdrag för arbetet då där inte görs några ingrepp i marken. Telia önskar en tillknyttning på mellan 70-80% av fastigheterna för att göra detta Motsvarande 86-99 Fastigheter.
Svensk Infrastruktur : Pris pr fastighet : 21 900sek. SI lägger Fibern i jorden vilket också betyder att där finns Rotavdrag på jobbet. Pris efter rot : 15 900sek. SI önskar en tillknyttning om 33% av fastigheterna för att göra detta motsvarande 42 fastigheter.
Det är styrelsens åsikt att Svensk Infrastruktur är det bästa alternativet för fibernät dels p.ga. kostnaden men sannerligen också för att Ledningarna grävs ner och vi slippar problemen vi har haft vissa vintre med Snö och fallande träd över tele och El ledningar i området. Med andra ord får vi ett mycket stabilt fibernät för en låg kostnad.
Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt kan komma och få information direkt från källan. Bemärk också att det är frivilligt om man önskar att koppla på sig eller inte. Vad priset blir om man önskar att koppla på sig senare kan vi ta reda på på mötet. Samma om vi exempelvis är 80 fastigheter som önskar detta, då kanske priset blir en annan och även billigare.
Väl mött.
För styrelsen,
Paw Cavagnaro

21 Maj
Påminnelse om den Årsstämman ikväll
Plats: Ladan
Tid: 18.30
31 Mars
Ändring av stadgarna
Dom reviderade stadgarna finns nu under fliken "stadgar & protokoll". Ändringen berör 13 § om när årstämman skall avhållas vilket nu är Maj månad vart det tidigare var Mars. Allt enligt beslut tagit av stämman.
_______________________ 2014 _______________________________


13 Oktober
Planerade vägarbeten vecka 42, 43 och 44
Terrassering, utläggning fiberduk Enkärrsvägen från Mörtviksvägen
Abborrvägen
Komplettering dikning, packning samtliga vägar

Höstavslut Vecka 44

22 September

Planerade vägarbeten Vecka 39, 40 samt 41
Asfaltsrivning, terrassering, utläggning fiberduk, spridning av samkross 0-32/0-63 samt packning
Nedläggning samtliga vägtrummor
Urgrävning dåligt parti Enkärrsvägen

Under denna period kan kortare stopp i framkomligheten ske, max 30min
Separat skyltning utföres

3 September

Vägrenovering
En liten förklaring på vad som händer just i dessa dagar med vägarna. Alla berörda ytor kommer att rafsas upp (olljegrus såväl som grus partier) och sedan plattas hyfsat till. Oljegrus resterna kommer att bli en del av bottenlagret i vägkroppen och kommer inte att försämra vattengenomträngningen. dom små vallarna längs vägsidan kommer agera som vägg när väl mellanlagret av samkross läggs. Dom rafsade vägarna plattas till och markduk läggs for sedan att lägga 0-65mm samkross och sen plattas till igen. Själva sprängningen (vart där skall sprängas) kommer att påbörjas i nästa vecka och alla berörda kommer at kontaktas av Ingarö Mark&Väg ( IMOV ). Alla trommor som skall byttes kommer att påbörjas när väl markduk och samkross är på plats.. (det är tydligen lättare att göra detta när vägen väl är på plats och ger en störra stabilitet i vägkroppen när man grävar upp gamla trommor.) Hoppas att detta ger alla lite bättre koll på vad som görs då det kan se lite rörigt ut när där jobbas i nästan hela området samtidigt.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen

INFORMATION KRING VÄGARBETET

Måndag 1 September
Etablering maskiner, arbetsbod m.m
Iordningställande av upplagsytor

Planerade vägarbeten under perioden V. 36, 37 och 38
Borrning, sprängning utlastning berg samtliga vägar
Asfaltsrivning, terrassering, utläggning fiberduk, spridning av samkross 0-32/0-63 samt packning
Sträcka 1
Enkärrsvägen -hela vägen samt Svarttjärnsvägen
Total sträcka 840m
Sträcka 2
Älgdalsvägen från Enkärrsvägen till Älgslingan
Total sträcka 650m21 Augusti
Vägrenovationen.
Igår träffade styrelsen, representerat av Ordförande & Kasörska, Ingarö Mark & Väg för att skriva under kontraktet på Vägrenoveringen. Härmed lite mera information kring renoveringen.
Jobbet kommer att påbörjas i nästa vecka (troligen Torsdag) var sprängaren kommer att borre sprängningshål i alla klackar/sten/berg som måste bort.
Området bakom ladan (boulebanen) kommer inhegnas och användas som "maskinpark" under renovationen & manskabsvagn kommer att ställas framför ladans långsida vart där idag står ett bord.
Varannan vecka kommer styrelsens representanter/projektledare (Michael Bieber & Paw Cavagnaro) avhålla byggmöte med entrepanören för sen att modtaga detaljerat tidsplan för dom nästkommande 2 veckorna. Första 2 veckors tidsplan kommer Onsdag i nästa vecka (14-08-27) och kommer att finnas här på hemsidan, på facebook samt uppsat vid ladan och anslagstavlan.
Nu när arbetet går igång är det av ytterste vikt att låta byggarbetarna jobba ifred & har man några frågor eller synspunkter tar man detta med Michael Bieber eller Paw Cavagnaro. INTE med byggarbetarna alltså. Hoppas alla kan & vill respektera detta.
Efter sprängnings arbetet, kommer arbetet att påbörjas längst inne i området och jobba sig ut mot Mörtviksvägen.
Arbetet är uppdelat i 2 delar med olika slutbesiktnings datum :
1 del (all sprängning,renovering,trummor etc etc) skall senast vara klart 2014-11-15
2 del (enbart toplager av grus) skall senast vara klart 2015-05-15
Årsaken till att sista lager grus inte läggs direkt är för att undvika snöplovens skarpa blad som troligen ville skrapa bort allt nylagt finare grus.
Kontrakt, Arbetsmiljöplan samt kvalitetsplan finns att läsa, om man så önskar det, i styrelsens pärm som finns tillgänglig varje Torsdag i ladan från kl.19.00.
Nu kör vi! (eller snart kör vi bra igen)
Med vänlig Hälsning,
Styrelsen

21 juli
Hej medlemmar!
Vi i styrelsen är mycket glada över att kunna berätta att vägarbetet nu äntligen kommer att ske! Allt är klart med banken, och Ingarö Mark&Väg har fått helentreprenad för arbetet. Vägarbetet kommer att påbörjas första veckan i september, och pågå till slutet av oktober.
Mer information kommer löpande när arbetet väl är igång!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

2 juni
Hej medlemmar!
Ni bör alla ha mottagit ett brev från Samhällsbyggnadskontoret i dessa dagar och styrelsen vill göra det mer tydligt vad det egentligen handlar om.
Eftersom vi alla är "delägare" i vårt område kommer detta brev till oss alla. Informationen handlar om den lilla tomtbiten som Friluftsföreningen i nuläget använder som parkering men som tillhör vårt område. Kommunen kommer helt enkelt att ta denna lilla bit mark i anspråk inför V/A. Eftersom vi alla äger denna bit blir vi alltså också alla informerade om detta. Det är precis där som kommunen kommer att dra alla rör ifrån och de kommer att uppföra en service station där. Så för att hålla det kort. De enda som blir drabbade av detta är Friluftsföreningens medlemmar som får hitta någon annanstans att parkera sina bilar.
Om ni medlemmar har frågor kring detta går det bra att maila dessa frågor till : styrelsenenkarret@gmail.com
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen