Sandsopning vecka 17

Hej alla medlemmar!

Styrelsen vill meddela att arbetet kring sandsopningen av våra vägar beräknas nu fortsätta onsdag den 24/4. Vi uppmanar alla visa hänsyn och försiktighet vid möte av sopmaskinen.

Med vänliga hälsningar styrelsen Enkärrets samfällighet.               Sandsopning vecka 16

Hej alla medlemmar!

Styrelsen har slutfört upphandlingen av vårens  sandsopning. Arbetet kommer att genomföras den 16/4-24  och vi vill uppmana alla att visa hänsyn och ta det försiktigt om ni möter sopmaskinen på vägen.

Med vänliga hälsningar styrelsen Enkärrets samfällighet.4 tons viktbegränsning på vägen under mars

Hej Kära medlemmar,

vi har nu tjällossning i Enkärret och därför har styrelsen, i samråd med Trafikverket, beslutat att införa viktbegränsning på vår väg.

Viktbegränsningen, 4 ton bruttovikt, oavsett axel- boggitryck, gäller till och med 31/3 och förlängs eller förkortas om det behövs eller är möjligt. Styrelsen ges i anläggningsbeslutet rätt att i samråd med trafikverket besluta om viktbegränsning under tjällossning eller längre regnperioder.

Fordon tyngre än 4 ton får därmed inte köra på vägen. Skylt är beställd och den sätts upp så fort den levererats. Viktbegränsningen börjar gälla när skylten är uppe så troligen från onsdag 6/3. Sopbilen har tillstånd att köra som vanligt. Övriga tillstånd, inklusive slamtömning ges av styrelsen och du söker tillstånd genom att kontakta oss via styrelsenenkarret@gmail.com

Styrelsen är medveten om att detta skapar problem för er som kör lastbil/kranbil i jobbet eller har grävjobb och husleverans inbokat. Vi ber om er förståelse.

Styrelsen har bland annat till uppgift att förvalta vägen och vi behöver skydda den nya beläggningen med de medel vi har till buds. Gör vi inte det och beläggningen går sönder långt tidigare än beräknat så kan styrelsens ledamöter hållas ansvariga för kostnaderna med hänvisning till att vi brustit i vår förvaltning av vägen. Vägen har på sina håll svällt upp eller satt sig. Ännu syns inga sprickor så som ute på Mörtviksvägen, men vi finner det nödvändigt att införa viktbegränsningen nu.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen Enkärrets samfällighet

Ved, vatten och grus 20240201

Hej kära medlemmar,

det finns nu möjlighet att hämta stockar/kubbar till ved. Inte i samma omfattning som tidigare eller samlat vid vedupplägget utan utspritt i området från tidigare trädfällningar. Se röda markeringar på kartan på kartan.

Vi har även gett ok till att, på egen risk, fälla ett antal (8-10 stycken) döda träd som medlemmar bett att få ta ner och ta till ved. Dessa är markerade med turkos på kartan och med gul sprayfärg på träden.


Styrelsen beställer fällning av döda träd med fallrisk på föreningens mark inom S1 och inom vägområdet. Alla döda träd behöver inte tas ner utan det gäller främst de med fallrisk över väg och fastigheter. Träd på egna tomten ansvarar fastighetsägaren själv för.

Styrelsen ser de flesta träden längs vägen som behöver fällas, men tar tacksamt emot tips. Hör gärna av er till styrelsenenkarret@gmail.com ifall ni har träd utanför tomten med fallrisk in på tomten. Särskilt om ni har döda träd som står utanför tomten på baksidan som inte syns från vägen. Föreningen har försäkring, men den gäller inte vid stormvindar och självrisken är betydligt högre än kostnaden för fällning.

Kranarna som står och rinner vatten i området kommer att tas bort i takt med att fler fastigheter ansluter sig. Vattnet i ledningarna blir för stillastående om inte minst 2-3 fastigheter/berörd sträcka kopplar på sig. Det är förklaringen till att det fortsatt spolas trots att vi fått fakturan och får koppla på oss.

Styrelsen vill till sist påminna om att varje fastighetsägare står för snöröjning och halkbekämpning av sin egna infart. Styrelsen sköter via entreprenör den gemensamma vägen Grusen i sandlådorna längs vägarna är till för den gemensamma vägen. Man får alltså inte ta grus från sandlådorna eller från stora grusfållan och grusa sin egna infart med. Ni som tagit grus i vinter får gärna sätta in en skälig summa på föreningens plusgiro: 19 85 74-6.

Det kommer att finnas möjlighet att efter vintern ta grus till sin infart att använda nästa vinter. Detta från de många grushögar som bildas bredvid vägen där snöröjarna plogar ihop snöhögar.

Med Vänliga hälsningar,

Styrelsen Enkärret


Vägen delvis avstängd 20231030


Enkärrsvägen ut från korsningen Enkärrsvägen/Älgdalsvägen, beläggs på måndag 30/10. Peab börjar lasta grus och makadam vid 07:00 och kör igång vid 08:00. Arbetet kommer troligen att ta hela dagen och vi kommer inte att kunna specificera närmare när vägen är avstängd. Så räkna med att det blir svårt att ta sig in och ut ur området på måndag 30/10. Viss tid kanske vi kan ta oss ut via Abborrvägen. Styrelsen har pratat med deras vägfogde. Det är generellt genomfart förbjuden där och de vill inte att vi kör på vägen, men de är förstående om någon absolut måste ut. Peab flyttar sig såklart för ambulans och räddningstjänst. 


Ny starttid för beläggningsarbetet

Peab meddelade att de kan börja först på onsdag 24/10. Vi vill förtydliga att vägen kan komma att vara avstängd vissa stunder. Vi skulle fått tydligare info idag tisdag, men mötet uteblev. Vi uppdaterar så fort vi har ett mer detaljerat schema. Det är högst troligen fordon som i filmen här så räkna inte med att kunna köra förbi i allén exempelvis. Bästa gissningen just nu är att de börjar längst in på Enkärrsvägen imorgon onsdag klockan 08:00.

https://peabasfalt.se/tjanster-asfalt/tankbelaggningar/

Medlemsinfo 20231018

Beläggning och återställning

Provtryckningarna av VA-ledningarna har gått bra och kvarvarande återställningsarbeten kring vägen ska klaras av i veckan. Kortare avstängningar kan förekomma och vi har bett Frentab att sätta ut skyltar vid behov. En del återställningsarbeten kan göras först efter att beläggningen är på plats. Avfasning och justering av infarter exempelvis.


Beläggningsarbetet av IMT40 är planerat att påbörjas tisdag 24/10 och beräknas ta 2-3 arbetsdagar att slutföra. Förberedande arbeten pågår i hela området vecka 42 samt samt måndag vecka 43. Väder och vind kan komma att kasta om i schemat. Styrelsen ber alla medlemmar att dra in soptunnor samt hålla vägområdet inklusive mötesplatser och breddningar fria från bilar, släp och annat som står i vägen för arbetet.

Vägen kan komma att vara avstängd vissa stunder och vi ber om förståelse för det. Beläggningen är som känsligast när den är nylagd och vi uppmanar alla att försöka minimera åkandet vecka 43. Kör extra mjukt, kör inte för nära kanterna utan använd mötesplatserna vid möte. Försök att undvika tyngre transporter, boka om slamtömningen och tyngre grävjobb om det är möjligt under vecka 43. Meddela snarast om ni har husleverans eller liknande planerat. Styrelsen undersöker ifall medlemmar med lastbil eller andra tyngre fordon kan/behöver parkera vid etableringen dagarna efter beläggningen är lagd.

Det är framförallt vridskador (vrida på ratten stillastående) som beläggningen är känslig för när den är nylagd samt under varma sommardagar. Styrelsen är medveten om den sena aviseringen, men vi har behövt vänta in provtryckning och återställningsarbeten.

Varje medlem ansvarar precis som tidigare för skador som uppstår på vägen vid oförsiktig körning. Det kan gälla om en vägkant körs sönder med egna lastbilen/bilen eller av entreprenör beställd av fastighetsägaren. Exempel: fastighetsägare beställer grävjobb för VA-dragning på egna tomten och grävaren kör sönder beläggningen vid infarten. Fastighetsägaren står då för återställningskostnaden.

Skulle det uppstå en situation under beläggningsarbetet så har entreprenören önskat EN kontaktperson i Ordförande Fredrik Thuren via telefon 0736 63 01 69/072 59 69 126

Styrelsen kommer att spraymarkera vägslut vid vändplaner, mötesplatser som ska beläggas och vägkant för beläggningen.


Parkslide i Enkärret

Parkslide är en invasiv växt som har funnits i området många år innan VA-utbygganden påbörjades. Eftersom Parkslide ännu inte är med på EUs lista över invasiva arter så regleras den inte av någon lag. Vi kommer därmed få svårt att hävda något ansvar för spridningen gentemot kommunen. Detta har styrelsen kollat upp med jurist via vårt medlemskap i Riksförbundet Enskilda Vägar.

Kommunen testar olika metoder för borttagning längs Mörtviksvägen. Styrelsen håller sig uppdaterad på kommunens och Naturvårdsverkets rekommendationer.

Det finns en hel del att läsa om Parkslide, se nyttiga länkar nedan. Rekommendationen från Naturvårdsverket är att inte odla Parkslide. Har man otur så kan rötterna orsaka skada på byggnader, avlopp och vägar. Att ha Parkslide på tomten ökar risken för värdeminskning på fastigheten och det bör vara i alla medlemmars intresse att få bukt med Parksliden.

Tyvärr finns ingen officiell bekämpningsmetod som ger garanterat resultat. Att påbörja en bekämpning, eller att välja att inte bekämpa, kan båda leda till att växten sprider sig. De plantor som växer på föreningens mark (ej enskilda fastigheter) är idag få och små och då rekommenderas vi att påbörja bekämpning. Detta genom att klippa/gräva upp hela plantan minst en gång i månaden under växtsäsongen tills dess att växten är utrotad. Det kan ta många år. Plantorna närmast Mörtviksvägen kommer dessutom att spridas i området vid kommande väghyvling om vi inte tar dem nu. Växtdelarna läggs i soppåse, väl försluten på platsen. Plasthandskar och soppåsar på fötterna slängs i samma soppåse. Redskapen bränns av med gasolbrännare eller tvättas noga på plats. Det är viktigt att inte forsla runt och drälla med jord eller växtdelar på andra platser.

Styrelsen för protokoll på varje bekämpningstillfälle och dokumenterar nya platser och om ytan ökar/minskar. Dikesklippning och grävjobb kommer att föregås av en inventering för att säkerställa att spridning av växtdelar inte sker.

Rekommendation till alla medlemmar är att läsa på och prata med grannarna innan ni påbörjar en bekämpning på egna tomten. Det är ytterst olämpligt att slänga växtavfallet i skogen eller på kompost på föreningens mark, såsom skett i området, utan åk till Ekobacken eller släng i sopkärlet väl förslutet i plastpåse. Minsta del av en rot som hamnar på marken kan orsaka att växten sprider sig.

Upplys gräventreprenörer ni anlitar om att Parkslide finns i området så att rätt åtgärder kan vidtas.

Varje fastighetsägare måste själv avgöra om bekämpning ska påbörjas eller ej. Är plantan under kontroll (sprider sig inte från år till år) så verkar rekommendationen vara att fortsätta göra som man gör.

Samordning krävs om vi ska få bort Parksliden helt från Enkärret. Skador på fastigheter riskeras om spridningen blir stor samt värdeminskning av fastigheten.

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/bekampning-och-hantering-av-parkslide/?fbclid=IwAR0ij759NAgMVS5ghDaKONHlIzHc2bcU_ITSgvftsM_07e-8uDJyf2vFK_8

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/metodkatalog-bekampning/

https://metodkatalog.invasivaarter.nu/methods


Med Vänlig hälsning Styrelsen Enkärret


Statusuppdatering på VA-utbyggnaden 

Det var ett tag sedan vi fick något mail med status på VA-utbyggnaden. Provtryckningen är försenad, men ska vara på gång denna eller nästa vecka. Vid direkt fråga om de hinner klart under 2023 så blir svaret från kommunens projektledare ungefär: "Ja, det måste vi bara hinna. Någon hård deadline verkar dock inte finnas och vill det sig illa hamnar vi på 2024 års taxa för anslutning.

November är brytdatum för beläggningen så det börjar verkligen bli bråttom. Potthålen har lagats, men kördes upp igen på bara någon dag. Alla parter är måna om att hinna klart i år.

Frentab jobbar vidare med den punktlista vi tog fram med synpunkter på återställningen. När de är klara kommer vi att gå gemensam syn igen. För ytan vid Kärrskogsvägen är det bestämt att det inte blir någon damm utan istället ett ringlande dike. Sten och stock placeras för att fördröja vattenavrinning. Det är lite för blött där just nu för att man ska kunna köra ut med grävare. vidare är instruktionen från kommunen att återställning ska ske så att det ser ut som på andra sidan Kärrskogsvägen. Har ni synpunkter på detta så maila styrelsen. Vägbredden på Kärrskogsvägen samt vid brevlådorna i Allén ska kontrolleras igen.

Extra trumma ska läggas vid på slutet av Enkärrsvägen där vatten trycker upp ur vägen samt en trumma vid korsningen Älgdalsvägen/Enkärrsvägen. Breddning vid Älgdalsvägen 8-10. Datum ej klart än, men inom kort.

Dikesklippning med maskin och trimmer är beställd och ser ut att genomföras under vecka 38. Det vore bra om alla medlemmar drar in eventuella soptunnor, bilar och annat som står i vägen på föreningens mark. Har man tomtgräns väldigt nära vägen och har buskar eller liknande som absolut inte får klippas så markera gärna eller kontakta styrelsen.

Ledningsarbeten sker på Kärrskogsvägen och Älgslingan 27 onsdag 13/9.

I övrigt har Vattenfall en del jobb kvar som nu påbörjats, där man väntat in att Frentab skulle göra klart servicevägen. Därefter ska de kablar som ligger vid infart till Kärrskogsvägen plockas bort.

Parkslide har funnits i området tidigare, men har spridits till fler ställen. Läs gärna på om ni tänker påbörja borttagning:

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/skargardnaturochparker/invasivaframmandearter.4.18c983316e0536cb18bbcd0.html?fbclid=IwAR18sJ-H1W3L-ubsqVnkbCNu1kHnRWxeGKU6V4_vDiqy0atQFTAoISDvmQU

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/parkslide/?fbclid=IwAR1sgwrcFSA-4fp-bYak5ZrXv_KmZ5Q6teT-N1J72EEuMNaQQRbepvFAlWo

Styrelsen vill avslutningsvis påminna om att föreningens mark ofta sträcker sig en bra bit från vägen och att man måste kontakta styrelsen om man vill göra ingrepp på föreningens mark. Det gäller trädfällning, anläggning/ändring av infart, ledningsarbeten och plantering som exempel.


Informationsbrev från Frentab

Frentab hälsar att hyvling och dammbindning är på gång:

Vi har äntligen fått tag i en väghyvel som kan justera alla vägar inför beläggning.

Denna vecka (v.22) kommer vi att börja hyvla på Älgslingan, detta kommer att ske efter kl16 och fram till kl19. Och sen fortsätta med Enbuskvägen, Svarttjärnsvägen, Kärrskogsvägen, Enkärrsvägen samt Älgdalsvägen.

Samt att under torsdagen (1/6) kommer vi att dammbinda på Älgdalsvägen och Enkärrsvägen, detta för att dom används mest samt ligger sist för väghyveln. När alla vägar är hyvlade så går vi in igen och dammbinder.

Vägarbeten i slutet på Enkärrsvägen

Frentab utför arbeten i slutet på Enkärrsvägen 17/5 och vecka 21  där vägen kommer att grävas upp. Behöver vi åka förbi med bil så har de plåtarna redo att lägga över på samma sätt som vid tidigare arbeten.

Mvh Styrelsen 

Årsstämma 2023

Lördag 20 maj 15:00, Ladan Enkärret. Städdag klockan 10:00. Välkomna!

Nedfallna träd, grenar och ved.

De sista träden är nu fällda och stockarna har gått åt. Vedupplägget vid hagen är nästan tomt.

De många träd och grenar som fallit under vinterns tunga snöfall, utgör ytterligare en möjlighet att skaffa ved. Hela området är fullt med nedfallna grenar, men särskilt på de platser markerade med X på kartan.

De fastighetsägare som vill göra en insats för föreningen och samtidigt vill ha mer ved får under eget ansvar såga upp, på föreningens mark, nedfallna träd och grenar. Alltså inom S:1 och vägområdet ut till Mörtviksvägen. Ta det försiktigt och tänk på att inte skada marken med tunga fordon, larvfötter eller liknande. Är intresset väldigt stort så kan styrelsen undersöka om markägaren tillåter hämtning även från de från vägen synliga delarna av Enkärret 1:1

Det som inte går åt städas upp på städdagen.

Vi vill även passa på att varna för den stora tallgrenen som dinglar högt upp i luften nära vägen (ringen på kartan). Markägaren är underrättad.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

styrelsenenkarret@gmail.com


Protokoll Extrastämma 2022-12-14

Protokoll från extrastämman gällande vägarna. Ladda ner filen nedan.

Arbetet med dagvatten lösningarna påbörjas 2022-12-20

För kännedom kommer Värmdö Kommun i egen regi att påbörja arbetet med dagvattenlösningarna inom Enkärret under morgondagen, 2022-12-20.

Arbetet kommer att påbörjas vid den stora ängen, se bild nedan. Under perioden för arbetet kommer det att vara ytterligare en lastbil som kommer att köra material på områdets vägar. Värmdö Kommuns mål är att använda massbalans inom fastigheten, vilket kommer att minimera transporterna från och till fastigheten.

Trafikplanering Enkärret v51-v1 

Hej allesammans. 

Arbetena pågår för fullt i området som ni säkert har märkt. 

Vi skulle uppskatta om ni alla som är ute och går på vägarna tidigt och sent (när det är mörkt) att ni använder reflexer eller liknade så att vi ser er. 

Om ni inte har reflexer hemma så har vi det nere hos oss på vår etablering. 

Inför V.52 så lägger vi igen våra schakter så att ni kommer in till era fastigheter. 

V.51: Kärrskogsvägen: Schaktning, borrning, sprängning, rörläggning och återfyllning. Svarttjärnsvägen: Schaktning, rörläggning och återfyllning. Huvudledningen: Schaktning, rörläggning och återfyllning. 

V.52: Julledighet, vi har stängt ner verksamheten denna vecka. 

V.1: Kärrskogsvägen: Schaktning, borrning, sprängning, rörläggning och återfyllning. Svarttjärnsvägen: Schaktning, rörläggning och återfyllning. Huvudledningen: Schaktning, borrning, sprängning. 

Vi alla önskar er God Jul och Gott Nytt År //Frentab Enkärrets arbetslag.


Rättelse av RR/BR 2020

Rättelse av RR/BR 2020Se bifogad PDF för rättelsen av de 235.000 för Markförsäljningen som var bokad på sektionen GA:2 (vägar). Nu flyttad/korrigerad till GA:9 (Grönområden)

Trafikföringsplan 2022-12-07

Här kommer en uppdaterad trafikföringsplan som börjar att gälla 2022-12-07.

Arbetet med vatten och avlopp fortsätter inne på Svarttjärnsvägen och Kärrskogsvägen.

Vi kommer att utföra schaktarbeten på Älgdalsvägen under denna vecka (v49).
Vill även påpeka att dem tillfälliga parkeringarna är avsedda för boende på respektive väg.

Trevlig morgon

Med vänliga hälsningar,

Arbetsledare: Fredrik Nygren

_____________

Frentab Entreprenad AB

Jour: 076 - 854 89 35

Mail: enkarret@frentab.se

Kallelse Extrastämma 2022-12-14

Datum: onsdagen den 14 december
Tid: klockan 19:00
Plats: Ladan, Enkärret

Se nedan kallelse

Trafikföringsplan 2022-11-23

Här kommer en uppdaterad trafikföringsplan som börjar att gälla 2022-11-23.

Arbetet med vatten och avlopp fortsätter inne på Svarttjärnsvägen och Kärrskogsvägen.
vill även påpeka att dem tillfälliga parkeringarna är avsedda för boende på respektive väg.

Trevlig kväll

Med vänliga hälsningar,
Linus Andersson

Arbetsledare

Jour: 076 - 854 89 35

Mail: enkarret@frentab.se

Trafikföringsplan 2022-11-07

Hej,

Här kommer en uppdaterad trafikföringsplan.

Arbeten med vatten och avlopp pågår inne på Svarttjärnsvägen och Kärrskogsvägen.

På Älgslingan håller vi på formar tillbaka vägen samt återställningsarbeten.

Under måndagen kommer vi göra en liten punktinsats utanför Älgdalsvägen 28 (ungefär vid sommarvattenpumpstationen) vilket gör att ni som bor öster om detta får åka ut via enkärrsvägen och ni som bor väster om detta får åka ut via älgdalsvägen.

Under tisdagen kommer vi också göra en punktinsats vid ladan där man i dagsläget kör över körplåtarna. Ni som då behöver passera som bor öster om denna schakt kommer då få köra ut via Älgdalsvägen och ni väster om kommer som vanlig till och från via Enkärrsvägen.

Önskar er en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,
David Antfolk

Platschef

Jour: 076 - 854 89 35

Mail: enkarret@frentab.se

Trafikföringsplan 2022-11-02

Hej,

Inför avstängningen som sker dagtid imorgon så har vi lagt till mer möjlig parkeringsyta då vi inte riktigt vet hur många som kommer nyttja parkering under dagen.

Det är alltså möjligt att parkera på byggvägen som är gjord längs med Svarttjärnsvägen. Med fördel börjar de som vill nyttja parkering att parkera på Svarttjärnsvägen och fyller på ner mot Enkärrsvägen.

Trevlig kväll!

Med vänliga hälsningar,
David Antfolk

Platschef

Jour: 076 - 854 89 35

Mail: enkarret@frentab.se


Linus Andersson
Arbetsledare
enkarret@frentab.se


Trafikföringsplan 2022-11-02

Bifogar en ny Trafikföringsplan som börjar gälla 2022-11-02 i Enkärret.

På onsdag 2/11 och torsdag 3/11 mellan 7.00 till 16.00 kommer vi stänga av vägen för fordonstrafik. Dem berörda adresser är Enkärrsvägen 43 till 54 från "badplatsen" och in (se bifogad pdf).

Kommer att finnas en provisorisk parkering för dem berörda vid korsningen Svarttjärnsvägen för er som är i behov att använda era fordon under dagtid.

Hör gärna av er och det är några frågor.

Med vänliga hälsningar,

Linus Andersson

Arbetsledare

enkarret@frentab.se

Frentab Entreprenad AB


Linus Andersson
Arbetsledare
enkarret@frentab.se

Trafikföringsplan 2022-10-25

Hej

Bifogar en ny Trafikföringsplan som börjar gälla 2022-10-25 i Enkärret.

Vi kommer att leda om trafiken i området då vi ska utföra 3st punktinsatser i vägarna i området. (se bifogad pdf)

Tisdag: väg avstängd vid Älgdalsvägen 28

Onsdag: Väg avstängd vid korsningen Enbuskvägen/Enkärrsvägen.

Torsdag: Väg Avstängd vid Enkärrsvägen 24 "ladan".


Linus Andersson
Arbetsledare
enkarret@frentab.se

Trafikföringplan 2022-10-17

Hej,
Bifogar en ny Trafikföringsplan som börjar gälla 2022-10-17 i Enkärret.
Vi kommer att påbörja schakt på Kärrskogsvägen dock ej störa trafik för dem boende då vi utför arbeten på vägen där vi har en provisorisk byggväg brevid.
Tisdag 2022-10-18 börjar vi med schakt längst in på Svattjärnsvägen. Parkering för dem drabbade boende på svarttjärnsvägen (se bifogad pdf).
Vi fortsätter med återställningsarbeten runt vägarna i området, vilket eventuellt innebär att vi står i vägen för förbipasserande trafik osv. 

Hoppas ni kan ha överseende med detta.


Med vänliga hälsningar,​


Linus Andersson
Arbetsledare
enkarret@frentab.se2022-09-23

Bifogar en ny Trafikföringsplan som börjar gälla kl 7.00, 2022-09-26 i Enkärret.

Vi fortsätter med återställningsarbeten runt vägarna i området, vilket eventuellt innebär att vi står i vägen för förbipasserande trafik osv. Hoppas ni kan ha överseende med detta.


Trevlig helg

Med vänliga hälsningar,

Linus Andersson

Arbetsledare

enkarret@frentab.se2022-08-26

Information från Fretab

Hej

Bifogar en ny Trafikföringsplan som börjar gälla kl 7.00, 2022-08-29 i Enkärret.

Vi kommer även att påbörja diverse återställningsarbeten runt vägarna i området, vilket eventuellt innebär att vi står lite i vägen för förbipasserande trafik osv. Givetvis flyttar vi oss så snabbt vi bara kan så att ni kan passera. Hoppas ni har överseende med detta.


Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Madeleine Åström

Entreprenadingenjör2022-07-08

Information om vad som sker innan/under semestern:

 • Justering av vägar samt Dustex beläggning sker 14-15/7.
 • Semesterstängt v.29-31
 • Alla vägar är farbara under semesterveckorna, se bifogad "TA-plan Enkärret 2022-07-16"

Information om vad som sker efter semestern:

 • Den 8:e augusti kl 06.30 är vi åter i arbete och ny TA-plan gäller, se bifogad "TA-plan Enkärret 2022-08-08".
 • Enkärrsvägen: VA-arbeten fortsätter på Enkärrsvägen vid korsning älgslingan mot korsning Älgdalsvägen/Enkärrsvägen. Sträckan är avstängd för trafik, gående kommer förbi.
 • Älgslingan: Arbeten med både sprängning och förläggning av VA fortsätter på östra delen. Sträckan är avstängd för trafik, gående kommer förbi.
 • Björkallén (bredvid Enkärrsvägen): VA-arbeten fortsätter. Denna sträcka ligger utanför vägområdet och påverkar ej trafik/gående.

De boende som bor på aktuella sträckor ber vi kontrollera att ni är nöjda med läget där er anslutningspunkt hamnar (de är där de rosa käpparna sitter).


Vi alla på Frentab önskar er en fin sommar!

Med vänliga hälsningar,

Madeleine Åström

Entreprenadingenjör

Jour: 070-980 08 60

Mail: enkarret@frentab.se


2022-06-20

Information från Fretab

Hej
Vänligen se bifogad trafikföringsplan som gäller fr.o.m 21/6 (v.25)
Lite information om vad som sker/kommer att ske i området:

 • Enkärrsvägen: VA-arbeten fortsätter från på Enkärrsvägen på sträckan mellan Enbuskvägen och Älgslingan. Vägen är avstängd för trafik, gående kommer förbi.
 • Älgslingan: Arbeten med både sprängning och förläggning av VA fortsätter på östra delen.
 • Enkärrsvägen (längst in): VA är nedlagt och återställningsarbeten pågår och väntas vara klara i början på kommande vecka.
 • Björkallén (bredvid Enkärrsvägen): Denna sträcka ligger utanför vägområdet och väntas påbörjas med förberedande arbeten under tisdag när återställande arbetena är klara längre in på Enkärrsvägen.

De boende som bor på aktuella sträckor ber vi kontrollera att ni är nöjda med läget där er anslutningspunkt hamnar (de är där de rosa käpparna sitter).

Vi kan även meddela att vi kommer att stänga arbetsplatsen för semester mellan V.29-31 och att alla schakter då kommer att fyllas igen, det vill säga att alla vägar kommer att vara öppna och farbara.

Mejla gärna oss vi eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar,
David Antfolk

Platschef


2022-06-14 

Fortsatt möjlighet att hämta ved

Hej Enkärret!

Trädfällarna har paus igen och vi har åter möjlighet att hämta träd. 

Tanken är att hämtning ska ske på helgerna så att vi inte är i vägen för Frentab. Det är ok att hämta på kvällar också, men då måste man säkerställa att Frentab har slutat jobba för dagen och att det inte blir för sent så att motorsågsljud stör i området.Tänk på att en del gör eget virke av stockarna så om det är möjligt, ta de krokiga träden till ved.

Öppet för hämtning med start från idag 13/6 - 3/7.

FÖRHÅLLNINGSREGLER:

1) 2st valfria stockar till varje hushåll, först till kvarn gäller.

2) Vi tar uppifrån högen och tar med hela stocken.

3) Vi håller det snyggt och prydligt på platsen precis som tidigare.


Vänligen Styrelsen


Årsmöte 
Söndag 29 maj kl. 15:00 i Ladan


2022-05-13

Information från Fretab

Vänligen se bifogad trafikföringsplan som gäller fr.o.m 13/5-2022.


Lite information om vad som sker/kommer att ske i området:

 • Enkärrsvägen: Arbetena fortsätter från enbuskvägen och västerut.
 • Älgslingan: Arbeten forsätter på östradelen.
 • Enkärrsvägen (längst in): Sprängningsarbeten och arbeten med VA-förläggning fortsätter nedåt.

Vi kan också meddela att vi är medvetna om att det är ett ganska stort antal fastigheter som är utan fiber. Open infra är i området idag och arbetar med att åtgärda detta. De var dock inte säkra på om de skulle bli helt klara idag.

Mejla gärna oss vi eventuella frågor

Trevlig Helg!

Med vänliga hälsningar,
David Antfolk

Platschef


2022-04-25

Årsstämman planerad till Söndagen den 29 maj 2022. 

Kallelse kommer ut senast 2 veckor innan.


2022-03-18

Information FRENTAB

Hej

Vi tänkte skicka ut lite generell information om projektet. Bifogat finner ni även en uppdaterat Trafikföringsplan.

Riskområde/Arbetsområde
När ni är i närheten av det arbetsområde där vi arbetar är det viktigt att söka ögonkontakt med tex maskinister om man vill gå förbi, ni får gärna prata med vår personal så hjälper de er om ni är osäkra på vart ni kan gå eller om ni har övriga frågor. Viktigt är dock att ni inte står innanför- eller i angränsning till vårt arbetsområde, detta är för allas säkerhet.

Trafik i området

Pga. begränsad framkomlighet i området så ber vi er att ha med detta i er planering. Ha gärna 15 minuter extra tillgodo ifall det blir stopp.


Fiber
Under projektets gång så har vi tyvärr lyckats gräva av några fiberkablar i området och när detta sker så anmäler vi det direkt till Open Infra. Vi ber er gärna att ni själva också anmäler till er nätoperatör då detta brukar prioriteras snabbare, när det kommer direkt från kund.
Tyvärr så har vi märkt att fiberkabeln inte alltid går där Ledningskollen har markerat ut vart den ska vara, vilket då resulterar i att den kan skadas.

Informationstavla
Föreningens informationstavla finns vid ladan och på dennasätter vi alltid upp aktuell trafikföringsplan.

Soptömning
Ställ ut din soptunna som vanligt inför tömning: Är det så att vi schaktar vid er infart eller begränsar så att sopbilen inte kommer fram så flyttar vi ditt kärl så att sopbilen kan tömma det.


Postlådor
Vid behov så flyttas brevlådorna så att brevbäraren kommer åt dessa. Detta framgår på trafikföringsplanen.


Information - mejl
Har du någon granne som inte får vårt informationsmejl så får ni gärna ge adressen vidare och ber att de mejlar till oss så lägger vi till dem till denna lista.

Om ni har några frågor så tveka inte på att fråga vår personal ute på plats, via mejl eller via vår jourtelefon om det är brådskande.


Vi önskar er alla en trevlig helg

Frentab2022-03-11 Möjlighet att hämta ved 

Hej Enkärret!

Trädfällarna har paus, så denna helg har vi nu möjlighet att hämta träd/ved.Med start idag och fram tom söndag 13 mars.

FÖRHÅLLNINGSREGLER:

1) 1 st björk + 2 st bland/Tall/gran till varje hushåll.Om man inte hunnit hämta de tidigare gångerna så får man såklart även ta med sig den ransonen (2 st Björkträd + 2 st Bland/tall/gran).

2) Vi tar uppifrån högen dvs vi plockar inte som man kan göra på brädgården så att det blir ett plockepinn. Ta med hela stocken.

3) Vi håller det snyggt och prydligt på platsen. Frentab kommer inte städa efter oss.

Anledningen till dessa antal är för att alla ska få möjlighet till att få ta del av denna möjlighet. Skulle det nu vara så att något hushåll redan hämtat så betyder det att det ni redan har fått er del.

Vi i styrelsen hoppas och tror att detta borde vara något som vi klarar av att utföra utan problem. Vi återkommer då det kommer att bli fler tillfällen.

Vänligen Styrelsen 


2022-03-08
Information från Frentab

Fr.o.m imorgon samt arbetsveckan ut kommer sträckan mellan korsning Älgdalsvägen/Kärrskogsvägen - korsning Älgdalsvägen/Älgslingan att var avstängd för gående. Boende på denna sträcka kommer att kunna gå till/från sina fastigheter.
De moment som kommer att utföras är kabeldragning av Vattenfall samt att vi kommer att återfylla vägen. Detta planeras att bli klart i slutet av denna vecka och sträckan kommer då att vara farbar.
I början av nästa vecka så kommer vi att jobba oss nedåt på Älgdalsvägen. 


En ny TA-plan kommer att skickas ut i slutet av veckan för mera information.

Hämta Ved 2022-02-25

Även denna helg har det nu uppstått en lucka och möjlighet för de fastigheter i vår samfällighet som inte hade möjlighet att hämta träd att göra det.
Med start idag fredag 25 februari och fram tom söndag 27/2.

Förhållningsregler:

1. 2st björkträd samt 2st blandträd till varje hushåll.
2. Vi tar uppifrån högen dvs vi plockar inte som man kan göra på brädgården så att det blir ett plockepinn.
3. Vi håller det snyggt och prydligt på platsen, Frentab kommer inte städa efter oss.


Anledningen till dessa antal är för att alla ska få möjlighet att ta del av denna fördel. Skulle det nu vara så att något hushåll redan hämtat så betyder det att ni har fått er del.


Vi i styrelsen hoppas och tror att detta borde vara någon som vi klarar av att utföra utan problem.

Vi återkommer då det kommer att bli fler tillfällen.


Vänligen, Styrelsen


Trafikföringplan 2022-02-09

Vänligen se bifogad trafikföringsplan som gäller from v.6 (10/2).
Lite information om vad som sker/kommer att ske i området:

 • Arbetet med trädfällning pågår denna vecka och väntas pågå även under kommande vecka.
 • Enkärrsvägen: Det mesta av träden är nedtagna längst in på enkärrsvägen och en del av byggvägen är utförd. Just nu täcker vi av berg inför sprängning.
 • Älgdalsvägen: Arbetena har flyttat sig lite framåt och fortskrider ner i riktning mot Kärrskogsvägen
 • Älgslingan nr 2-6: Arbeten på Älgslingans sydvästra del väntas påbörjas under dagen imorgon. Där kommer vi börja nere från älgdalsvägen och jobba oss uppåt.

Om ni har några frågor kring arbetena är ni väldigt välkomna att maila dessa till oss.

Med vänliga hälsningar,
David Antfolk

Platschef

Jour: 076 - 854 89 35

Mail: enkarret@frentab.se


_____________________ 2021 _________________________________


2021-06-07

Årsmötesprotokollet 2021 finns nu tillgängligt under fliken stadgar och protokoll. 

2021-05-05

 STÄDDAG Lördag 22/5 & vid behov Söndag 23/5

På Lördagen den 22 maj så är det dags årets första städdag, vi ses vid Ladan kl: 10.00. Vid behov fortsätter vi även på Söndagen. Vi kommer att fokusera på:

 • Rensa sly och skräp längst vägarna + biotop

 • Köra sly/gammalt skräp från ladan till återvinningen Ekobacken

 • Tvätta vägskyltar

 • Rensa trummor • Städa ladan

 • Laga dassdörr/tak vid ladan

 • Bygga parkeringshinder till badplats 

Självklart passar vi på att grilla lite korv till lunch innan årsstämman. SMÅ som STORA medhjälpare är alltid välkomna!

2020-09-03

 Information ifrån Kommunen: 

Eftersom många år har gått, och vissa fastigheter har bytt ägare, projekteringen har ändrats från självfall+LTA till att vara endast LTA, dvs endast trycksatta avloppsledningar. Så kommer det göras ett nytt utskick inom 2 veckor för att samråda om förbindelsepunkt, då det kan vara så att när man nu får en LTA-anslutning istället för självfall vill ändra läget. Kommunen vill såklart komma igång så fort som möjligt efter alla dessa år och kommer under hösten gå ut och handla upp en entreprenör.Trolig start är runt årsskiftet och sedan byggtid i 1,5-2 år.Detaljplanen vann äntligen laga kraft vilket innebär att boende i Enkärret kan söka bygglov redan nu. Ansvariga på Kommunen för projektet kommer att ha en tät dialog med bygglov för att hålla koll på de bygglov som ges så att de kan planera entreprenaden rätt. 
 

2020-06-01

Protokoll från årsstämman finns nu under fliken stadgar och protokol!  


2020-05-02

Valberedningen i Enkärrets samfällighetsförening söker!

Inför föreningens årsmöte 16 maj 2020 söker vi intresserade till nedan positioner i styrelsen.

Platser att tillsätta:

I tur att avgå:


Ledamot/Kassör  Kalle Stivne


Ordförande  Maria Ahlholm


Suppleant  Brita Forssberg


Suppleant  Nyinsatt position pga arbetsbelastning vatten/avlopp etc


Revisor  Vera Berg


Revisor  Helen Järnstad Falkestam


Valberedning  Ulrika Starck


Valberedning  Fredrik Thurén


Ledamot  Ansa Lindholm


Utöver ovan planeras även att försöka få ihop en fest/eventkommitté om ca 4-5 personer som kan vara samordnare för de årliga tillställningar som brukar arrangeras. Detta främst för att avlasta styrelsen vars huvudsakliga uppdrag inte innefattar dylikt och som framöver behöver fokusera på sina primära uppgifter, men också för att öka engagemang i området och bidra till att skapa gemenskap.

Är du intresserad och känner att du kan och vill bidra?
Kontakta Ulrika Starck eller Fredrik Thurén innan den 15 maj 2020.

Väl mött!

Valberedningen

Ulrika.starck@paretosec.com fredrikthuren@hotmail.com

0704-910575 0736-630169


2020-04-20
Nu finns verksamhetsberättelsen för 2019, Vägunderhållsplanen och Stadgarna på plats under respektive flik
 
Bara en liten påminnelse om att det numera är sophämtning fredagar udda veckor. 

En bil som kör båda kärlen om ni har 2. 

50 cm avstånd mellan.

20200327

Nu är det dags för inkomstdeklaration för 2019.
Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår deklaration om vi så önskar.
Föreningens totala räntekostnader för 2019 var 2.499 kr.
Vi hade 237 andelstal under året vilket motsvarar en räntekostnad om 10,54 kr/andelstal. (andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 21,08 kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare som fastigheten har.
Exempel:
Fastigheten 7:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(10,54kr*2)/2 = 10,54kr att deklarera per delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100.000kr får man en skattereduktion om 30% av räntan (10,54kr).
(Om över 100 000kr är skattereduktionen 21% på överstigande belopp)
Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir: (10,54/100)*30=3,162kr.


20191027


Hej! I morgon måndag kommer arbetet med att byta ut gamla trasiga vägtrummor att fortskrida. Arbetet kommer ske mellan 07:30-15:00. Detta betyder som tidigare att framkomligheten stundtals kommer att begränsas och att vi som bor här och de som kommer på besök troligtvis kommer att få vända och åka runt när vi ska iväg eller hem. 

Det kommer alltså inte gå att åka över på de platser som entreprenören står och gräver. Hoppas på förståelse och tålamod. 

 Vänligen Mattias/Vägmästare.


20191023

Hej!
I morgon torsdag kommer arbetet med att byta ut gamla trasiga vägtrummor att påbörjas. Detta betyder att framkomligheten stundtals kommer att begränsas och att vi som bor här och de som kommer på besök troligtvis kommer att få vända och åka åt andra hållet när vi ska iväg eller hem. Det kommer alltså inte gå att åka över på de platser som entreprenören står och gräver.
Vänligen Mattias/Vägmästare.

DAGS ATT DEKLARERA INKOMSTÅRET 2018
- Den 29 Mars öppnade skatteverket sin portal för inkomstdeklaration
för 2018. Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också
göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår
deklaration om vi så önskar.
Föreningens totala räntekostnader var 15.080 kr under 2018.
Vi hade 239 andelstal under året vilket motsvarar en räntekostnad om 63,09
kr/andelstal. (andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 126,18 kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare
som fastigheten har.Exempel :
Fastigheten 6:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(63,09kr*2)/2 = 63,09kr att deklarera per delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100.000kr får man en
skattereduktion om 30% av räntan (63,09kr).
(Om över 100 000kr är skattereduktionen 21% på överstigande belopp)Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir:
(63,09/100)*30=18,92kr.
2018

2018-08-16 Kräftskiva!!!
Glöm inte bort att det är kräftskiva i Ladan den 24/8 kl:18:30
Anmälan via Facebook

2018-06-20 Information gällande Vägarna
Styrelsen har idag haft besiktning av vägarna tillsammans med Trafikverket och Ingarö Mark och Väg. Arbetet med att skapa en årsplan för underhåll är nu under bearbetning.

2018-04-04 DAGS ATT DEKLARERA INKOMSTÅRET 2017
- Den 29 Mars öppnade skatteverket sin portal för inkomstdeklaration för 2017.
Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår deklaration om vi så önskar.
Föreningens totala räntekostnader för 2017 var 28.308 kr.
Vi hade 237 andelstal under året vilket motsvarar en räntekostnad om 119,44 kr/andelstal. (andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 238,88 kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare som fastigheten har.
Exempel:
Fastigheten 7:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(119,44kr*2)/2 = 119,44kr att deklarera per delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100.000kr får man en skattereduktion om 30% av räntan (119,44kr).
(Om över 100 000kr är skattereduktionen 21% på överstigande belopp)
Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir: (119,44/100)*30=35,83kr.

2018-01-21 Infomöte VA Enkärret

Helena Gåije plus hennes medarbetare i projektet informerade om vad som händer just nu angående detaljplanen och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området. Som alla vet har detaljplanen varit ute på samråd.
Dock stötte man på patrull när det gäller dagvattenreningen.
Den lösning som först togs fram med en stor damm på ängen fungerar inte. Marken är för sank och grundvattnet ligger för grunt. Ett förslag att förstärka dammen med kalk cement pelare togs fram, detta förslag godkändes inte av miljöavdelningen eftersom dessa pelare kan förgifta grundvattnet.
Eftersom Återvall betraktas som ett primärt vattenskyddsområde är det viktigt att detta sköts korrekt.
Med de nya byggrätterna som föreslås i detaljplanen förväntas det större hus, mer hård görning av vägar, infarter m.m. blir det för mycket vatten som går ut i sjön. Helena Gåije säger att i dagsläget finns det 2 alternativ:
Stoppa detaljplanen = Inga nya byggrätter. Vi har kvar 60 + 40 som idag och de kan börja med utbyggnaden av VA i morgon.
Hitta en ny lösning på dagvattenavrinningen. Kan ta tid. Troligen ingen antagen detaljplan på 4 år, alltså minst 4 år tills vi kan få större byggrätter. Kommunen har beslutat att gå på planen att hitta en ny lösning. De har ett antal olika alternativa lösningar som de tittar på tillsammans med en konsultgrupp.

T.ex. ett antal mindre insatser på fler platser m.m.
Dagvatten ansvarig på kommunen hyser viss optimism. Alla pratar om att det är ovanligt komplicerat bl.a. p.g.a. det höga grundvattnet och den store mängden ytliga berg. Alla eventuella extra kostnader som tillkommer p.g.a. det komplicerade läget är kommunens.
Det kommer inte att belasta föreningens medlemmar. Översiktsplanen för kommunen revideras var 4:de år. Det betyder att det som stod i den gamla detaljplanen om att arbetena skulle vara klara absolut senast 2025 gäller inte längre. 
Fråga från medlem: Får vi bygga högre istället för större? Det skulle ju inte påverka avrinningen från taken.

Svar: Nej, då man inte kan upphäva beslutet från 1987.

Fråga om att öka byggrätterna lite mindre, inte så många som "behöver" 150-200 kvm.
Verkar inte heller vara möjligt. Förslaget om en damm nere vid/ på stranden har också fallit.
Dock verkar det som alla har rätt att bygga till 15 kvm till sina befintliga hus enligt Attefall. Detta måste anmälas till kommunen men kräver inget bygglov.
Enligt kommunens hemsida hoppas man att det ska finnas en ny detaljplan ute för samråd hösten 2018.

2018-02-14 INBJUDAN

Informationsmöte Kommunalt VA onsdag 21/2-2018VA i Enkärret blir av. Projektet har hög prioritet men är försenat. Kraven från kommunen och länsstyrelsen är höga eftersom Återvallssjön ska vara reservvattentäkt för tusentals människor och måste skyddas från föroreningar.
Avloppsvattnet från Enkärret kommer att ledas till Käppalaverket på Lidingö.
Dagvattnet dvs regn och smältvatten från vägar, tak och andra hårda ytor måste renas innan det når sjön.
Det går inte att bygga dammen som man först tänkt på gärdet mellan Enkärrsvägen och Älgdalsvägen.
Nya lösningar håller på att tas fram. Helena Gåije, planeringschef i Värmdö kommun,
berättar om projektet vid ett Informationsmöte i matsalen Brunns skola,
onsdagen den 21 februari klockan 18.30.Välkomna!

​​​​​​​2018-01-01 Information gällande Vägarna
Styrelsen har antagit offert från Lars Gustavssons Bygg & Anläggning AB gällande lagning av potthål och utföra några förbättringar i området. Arbetet beräknas att starta 2018-01-04.


2017

​​​​​​​​​​​​​​2017-12-11 Senaste information gällande Kommunalt vatten och avlopp

Projektledaren Tord Jonsson, Värmdö kommun, berättar så här om läget:
Dagvattenfrågan är problemet som bromsar projektet.
övrigt är det klart och skulle ha varit igång redan om allt gått på räls. Men så icke.Man upptäckte ju att markförhållandena inte klarade de planerade dammarna där den biologiska reningen skulle ske med hjälp av olika slags växter. Förslaget att staga upp marken med kalkcementpelare godkändes inte för ett vattenskyddsområde.
Ett annat förslag som håller på att utredas är att bygga ett slags betongbehållare för den biologiska reningen. Snyggt omgärdat av växter förstås.
Ett förslag som också utreds är att lägga en "skärmbassäng" vid badplatsen i Återvallssjön. Det är projektgruppens favoritförslag - som också kommer att bli en mycket snygg lösning med bryggor och spångar. Exakt var den är tänkt att ligga vet jag inte. Det är en del av utredningen.Utredningarna tar tid och olika experter är inblandade.
nnan Värmdö kan köra ingång måste förslagen först godkännas av Miljökontoret i Värmdö - och förstås anpassas efter deras synpunkter. Sedan ska Länsstyrelsen ta ställning. Det kommer också att ta tid.


KRÄFTSKIVA i LADAN
Fredagen den 25/8 från kl 17:30

Snart dags för årets kräftskiva i ladan för alla medlemmar stora som små i Enkärret, ta tillfället i akt och kom och träffa dina grannar och njuta av lite kräftkalas.
Alla tar med sig sitt eget att äta och dricka, vi ses vid 17:30.
Meddela gärna här, så vet vi ungefär hur många platser vi ska plocka ihop bord & stolar för.
Lappar i området kommer oxå upp under veckan.
Väl mött/ Styrelsen
2017-04-05 Information vägarna just nu
Tisdag den 11/4 så träffar Micha, projektledare och arbetsledare för SI samt Vattenfall för att ha en genomgång inför återställandet av vägnätet samt andra skador och dåligt utfört arbete. De har försökt några gånger tidigare men varje gång så kom det snö dagen innan.
Nu i vecka börjar båda aktörer att återställa det uppenbara och kommer fortsätta några veckor framöver.
2017-03-30
Information gällande kommunalt vatten:

Projektledare Jan Wennberg har slutat på kommunen, det senaste styrelsen vet, är att det är informerat om att markförhållandena är för dåliga för att bygga den stora dagvattenreningsdammen. Tord Jonsson har tagit över och återkommer till styrelsen i början av april månad för besked om hur kommunen fortsätter arbetet.

DAGS ATT DEKLARERA INKOMSTÅRET 2016


- Den 29 Mars öppnade skatteverket sin portal för inkomstdeklaration för 2016. Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår deklaration om vi så önskar.

Föreningens totala räntekostnader var 41.628 kr under 2016.

Vi hade 239 andelstal under året vilket motsvarar en räntekostnad om 174,18 kr/andelstal. (andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 348,36 kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare som fastigheten har.
Exempel :
Fastigheten 6:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(174,18kr*2)/2 = 174,18kr att deklarera per delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100.000kr får man en skattereduktion om 30% av räntan (174,18kr).
(Om över 100 000kr är skattereduktionen 21% på överstigande belopp)
Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir: (174,18/100)*30=52,25kr.

2016

______________________________________________________
10 december 2016

EXTRASTÄMMA KL 11.00 BRUNNSSKOLAS MATSAL
Se utsänd kallelse för dagordning5 November
Fibernät Via Svensk Infrastruktur
Uppdatering
Eftersom flera medlemmar har kontaktat styrelsen med frågor kring Fiber & SI av naturen om det blir av eller inte kommer här en lite uppdatering.
För information kan nämnas att Ingen har cancellerat avtal med svensk infrastruktur & att där t.om. är tillkommit fastigheter i efterhand i vårt område.
Vi har också fått frågan kring Fagerholm då dom på sin hemsida skriver att dom troligen inte kommer att skriva markavtal med SI på trots att flera medlemmar i Fagerholm önskar detta. Fagerholms styrelse önskar mera information kring hur SI kommer gräva på deres Sjömark som tydligen är lite känslig. SI & Fagerholm har en dialog kring detta, men det har absolut ingen betydning för oss här i Enkärret. Vi kommer att få vårt Fiber från SI oavsett. Fagerholm är inte en del av den såkallade "transporten". Transporten är huvuddragningen som ligger långs Mörtviksvägen vart sen man gör avstickare in till varje intresserade område. Om Fagerholm tackar nej i slutet är det alltså bara denna avstickare som inte blir gjort.
Om några har ytterligare frågor kring Fibernätet i vårt område går det bra att maila dessa till styrelsen på:
styrelsenenkarret@gmail.com
Med Vänlig Hälsning,
Styrelsen21 Maj
Påminnelse om den Årsstämman ikväll
Plats: Ladan
​Tid: 18.3024 Mars
Våren är här/Röda käpparna ska äntligen bort
För att inte göra en stor grej ut av allt vi gör tänkte vi i styrelsen att medlemmarna som har lite tid overs, är ute att gå med hunden eller annat kanske vill börja insamlingen av dom röda käpparna som står långs våra vägar?
Känner du dig manat är det bara att ställa käpparna vid Ladan bredvid dörren, då skall vi se till dom kommer på sommaruppbevaring.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen
13 Oktober
Planerade vägarbeten vecka 42, 43 och 44
Terrassering, utläggning fiberduk Enkärrsvägen från Mörtviksvägen
Abborrvägen
Komplettering dikning, packning samtliga vägar
Höstavslut Vecka 44

1 Oktober
Styrelsen har beslutat att ställa in städhelgen den 4-5 oktober.
Med motivering av att vägarbetet pågår, det är därför inte relevant att städa diken just nu. I övrigt finns inte mycket att göra, då vi inte behöver fylla potthål längre :-)
Insatsen under vårens städhelg var magnifik, och vi tackar alla som var med och arbetade då, så nu kan ni ägna helgen åt er egen trädgård istället.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen


22 September
Planerade vägarbeten Vecka 39, 40 samt 41
Asfaltsrivning, terrassering, utläggning fiberduk, spridning av samkross 0-32/0-63 samt packning
Nedläggning samtliga vägtrummor
Urgrävning dåligt parti Enkärrsvägen
Under denna period kan kortare stopp i framkomligheten ske, max 30min
Separat skyltning utföres1 September
Vägarbetet påbörjades idag, med en rivstart!
Information om vägarbetet kommer ske löpande, så håll koll på hemsidan och facebook. När det gäller framkomlighet med bil på morgonen, för alla som ska till jobbet eller lämna barn på förskolan, så kommer det inte vara ett problem. Vägarna kommer vara farbara under hela denna tid som arbetet pågår. Men ta till några extra minuter, för att maskinerna ska hinna flytta på sig, det mesta arbetet kommer dock ske när det är mindre trafik.
Idag måndag 1 september har entreprenören etablerat maskiner, påbörjat arbetet, och iordningställt upplagsytor.
Planerade vägarbeten under perioden V. 36, 37 och 38
Borrning, sprängning utlastning berg samtliga vägar
Asfaltsrivning, terrassering, utläggning fiberduk, spridning av samkross 0-32/0-63 samt packning
Sträcka 1
Enkärrsvägen -hela vägen samt Svarttjärnsvägen
Total sträcka 840m
Sträcka 2
Älgdalsvägen från Enkärrsvägen till Älgslingan
Total sträcka 650m
Om ni medlemmar har några frågor så kontakta styrelsen. Vi är så glada över att all den tid vi lagt till för att fixa detta, nu äntligen ger resultat!
2 juni
Informationsträff angående kommunalt vatten och avlopp. Den 12 juni kl 18.00 i ladan.
Torsdagen den 12:e juni kommer representanter från kommunen och informerar om arbetet med kommunalt V/A. Arbetet kommer att vara klart senast 2019 för vårt område och kommer att påbörjas tidigast 2015. Arbetet kommer att ta 2 år. Den vanligaste kostnaden för respektive tomt ligger på runt 250 000kr vilket innefattar dragning till tomtgräns. Det är tomtägaren som står för dessa kostnader och inte föreningen. Dragning från tomtgräns till fastighet görs ej av kommunen och varje tomtägare får ordna detta själv. Att vi får kommunalt vatten och avlopp i området kommer även att medföra större byggrätter till alla (mellan 150-200m2) när dragningen väl är klar.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen22 maj
Välkomna till extrastämman i ladan denna afton kl 19.0015 April
Städhelg 17 & 18 Maj. Välkomna till kul gemenskap kära grannar!
Nu i helgen är det städhelg, vi brukar vara samma skara som samlas varje år, och vi har det mycket trevligt. En önskan är naturligtvis att allt fler vill jobba och umgås, för er nyinflyttade är detta ett lysande tillfälle att lära känna era grannar.
Fokus denna helg är att göra stranden vacker. Vi ska lägga ut ny underlagsduk och ny sand så att stranden blir fin i sommar, för alla att njuta av. Att fylla potthål i vägen är naturligtvis även av hög prioritet, så vägen är farbar tills vi nu snart äntligen kan bygga en helt ny väg.
De stora högar av grenar som ligger längst vägen vid Enkärrsvägen ska tas om hand av skogsbolaget, och ska bli flis när det torkat efter sommaren. Det är något vi får betalt för. MEN, OCH DETTA ÄR VIKTIGT! Inga grenar får läggas dit av oss, för om grenarna släpas i gruset så förstörs deras maskiner och vi kan åka på ett rejält skadestånd. Så om någon vill röja och göra finare efter gallringen, så bränn grenarna på plats. Men lägg INGA grenar vid dessa stora högar.
Styrelsen bjuder på korv och öl för de vuxna, och saft för de små, efter avslutat arbete. Väl mött nu på lördag & söndag!23 Mars
Årstämma 2014
Årstämman kommer äga rum torsdagen den 24 april i Ladan, med början kl 18.30.
Styrelsen skickar kallelsen snarast möjligt med verksamhetsberättelse för år 2013.
Gallringen av skogen är nu klar och det som återstår är städning och bortforsling av virket, vilket kommer att ske så snart vägarna torkat upp, detta för att maskinerna inte ska köra sönder vägen. Det var flera medlemmar som antog erbjudandet om att få träd fällda på egen tomt, och styrelsen hoppas ni blev nöjda med detta.
Vad gäller vägarna så har beskedet från Vägverket gällande bidragsbeloppet dröjt i 11 månader, och styrelsen har av det skälet inte kunnat sätta igång arbetet. Vid årstämman i mars 2013 godkändes den preliminära vägplanen som styrelsen arbetat fram samt kostnadskalkylen för denna. Dock ville stämman veta det exakta bidragsbeloppet innan styrelsen fick fortsätta med arbetet, vilket tyvärr gjort att arbetet med vägarna fördröjts ytterligare ett år. Mer information om detta kommer vara tillgängligt snarast, under fliken "Styrelsen informerar", samt i verksamhetsberättelsen.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen25 januari
Gallring vid sjön och nyckelbiotopen
Nu är även området vid sjön och biotopen gallrat. Vid biotopen har barrträden tagits ned så att ekarna får mer ljus, och så att vi kan njuta av de vackra träden.
Styrelsen har fått in en hel del önskningar om fällning av träd på enskild tomt, och skogshuggarna kommer vara på plats även i veckan som kommer för att hjälpa till med detta. Hjälps gärna åt att sprida denna information till era grannar, så att ingen missar detta tillfälle att ta ned träd till ett mycket fördelaktig pris.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen22 januari
Gallring
Arbetet med gallringen fortgår i snabb takt, idag har vi markerat de träd vid Metarstigen som kommer att tas ned för att underlätta det kommande arbetet med vägarna. Därutöver har samtliga träd på enskilda tomter börjat tas ned, enligt önskemål från de medlemmar som hört av sig angående detta.
Gallringen är nu nästan klart vid området från Solstickevägen, och längst hela Älgdalsvägen, fram till Älgslingan. En mängd ris ligger kvar, men detta kommer att tas bort snarast. Skogshuggarna har tagit ned en hel del stora granar längst vägen, vilket öppnar upp lanskapet mot den vackra björkskogen längst vägen.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen21 januari
Fällning av träd på enskild tomt
Styrelsen vill påminna om erbjudandet att ta ned träd på era tomter till ett förmånligt pris. Om ni vill ha träd fällda är det nu mycket bråttom att märka upp dessa då skogshuggarna med skördaren bara är på plats i några dagar till.
Den preliminära kostnaden är;
* Större träd 700 kr
* Mellanstora träd 350 kr
* Mindre träd 150 kr
* Träd som måste sektionsfällas offereras separat
Vid intresse så skicka mail till styrelsen med kontaktuppgifter, antalet träd ni vill ta ned och om ni vill behålla veden själva. Styrelsens e-post adress är; styrelsenenkarret@gmail.com
Med vänlig hälsning,
Styrelsen17 januari
Gallring i Enkärret
Nu har gallringen i området påbörjats, skogshuggare från Skogssällskapet kommer utföra arbetet och de jobbar just nu vid området väst om Älgdalsvägen. Gallring kommer även att ske vid Återvallsjön och i nyckelbiotopen vid sjön som vi fått specialtillstånd av Skogsstyrelsen för att gallra med yttersta varsamhet.
Vid nyckelbiotopen har varje enskilt träd markerats i samarbete med specialister från Skogsstyrelsen och Skogssällskapet, det är därför av yttersta vikt att ingen tar bort dessa band kring träden. Syftet med gallringen i biotopen är främst är att ta ned de barrträd som skymmer ljuset för ekarna som växer vid berget. De träd som sparas är alltså ekarna, men även sälg då dessa träd utgör hem för fjärilar om våren och alltså är oerhört viktiga för beståndet av fjärilar. Aspar sparas då de utgör boträd för hackspett och andra fåglar. Även bärande buskar och träd, såsom hassel, fläder och nyponbuskar sparas för djur och insekters skull.
Skogssällskapet erbjuder även huggning av träd på medlemmarnas tomter till förmånligt pris. Preliminärt debiteras som följer:
* Större träd 700 kr (mer än liggande A4 i stubbdiameter)
* Mellanstora träd 350 kr (mellan liggande och stående A4 i stubbdiameter, dvs 20-30 cm)
* Mindre träd 150 kr.
* Träd som måste sektionsfällas offereras separat.
De medlemmar som är intresserade av detta erbjudande är välkomna att höra av sig via mail till styrelsen. Rent praktiskt går det till så att ni markerar de träd som ni vill ska tas ned med gula band, vilka ni kan hämta vid ladan. För att banden inte ska ta slut på en gång så var snälla att ta ingen hel rulle, utan klipp av så mycket band ni tror er behöva och lämna rullen kvar. Där finns även rulle med blått och vitt band, som ni kan ta av om det är något träd ni absolut INTE vill ska tas ned.
Det som är viktigt i denna process är tydlig kommunikation för att det inte ska uppstå onödiga konflikter, sen kommer det säker råda delade meningar kring gallringen ändå. Men i så fall talar vi om det, och ni medlemmar kan nå styrelsen via mail eller skriva på Facebook.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen10 December
Kommunalt Vatten & Avlopp
I ämbetet som ordförande av föreningen blev jag kallat till möte på kommunen i torsdags angående områdets planering. Jag hade med mig Michael Bieber från styrelsen. På detta möte blev vi informerat att kommunalt V/A nu är planerat & beslutat för vårt område och detta går ej att överklaga. Vårt område är prioriterat vattentäckt (därav bland annat dom små byggrätterna om 60-40m2) & det är ett regeringsbeslut att säkerställa bra vattenkvalitet. huvudledningen kommer att dras från gamla Brunnsvägen in på vårt område genom berget vart friluftsföreningen parkerar idag. Inom kort kommer alla medlemmar att få brev på posten från kommunen kring just vart huvudledningen kommer in i området.
Arbetet med kommunalt V/A kommer att vara klart senast 2019 för vårt område och kommer att påbörjas tidigast 2015. Arbetet kommer att ta 2 år. Den vanligaste kostnaden pr. tomt ligger på runt 250 000kr vilket innefattar dragning till tomtgräns. Det är tomtägaren som står för dessa kostnader och inte föreningen. Dragning från tomtgräns till fastighet görs ej av kommunen och varje tomtägare får fixa detta själv.
Det kommer inte ha någon betydning alls för vårt vägbygge då kommunen återställer vägen till samma skick som den hade innan.
Det kommer även att medföra större byggrätter till alla (mellan 150-200m2) när dragningen väl är klart.
Sammanställning.
Kommunalt Vatten & avlopp kommer & där är inget vi kan göra åt det. kostnaden för detta blir runt 250 000kr, dragning fram till tomtgräns & kommunen fakturerar enskild tomtägare. Dragning från tomtgräns till fastighet för tomtägare fixa själva. Arbetet påbörjas tidigast 2015 & senast 2017. arbetet tar 2 år.
När arbetet är klart komma allas byggrätter att ändras till min. 150m2.
Med Vänlig hälsning,
Styrelsen17 oktober
Stig till Återvall
Nu på söndag den 20:e oktober tänkte vi bygga stigen till Återvall i samarbete med Friluftsföreningen. Vi behöver vara minst 4 personer från vårt område, men gärna fler, och ibland dem någon som kan hantera en motorsåg. Det arbete som ska göras är att lägga spänger över våtmarken och såga ett nedfallet träd. Vi samlas kl 9.30 vid Ladan. Anmäl gärna om ni kan delta, genom att skicka e-post till styrelsen. Stigen byggs i syfte att underlätta för alla som åker kollektivt till arbetet. Från Återvall går även buss 429 och 430, och genom att anlägga en stig kommer vi i Enkärret inte längre vara hänvisade enbart till buss 428.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen


8 september
Bäver
Vår viltvårdare Pelle Brolin meddelar att en bäver har etablerat sig i Återvallsjön,
och hjälper honom med skogsavverkningen! Klicka på bilden för större bild.21 augusti

Kräftskiva vid ladan!
På initiativ av några av föreningens medlemmar kommer det att anordnas en kräftskiva lördagen den 31 augusti.
Alla tar med egna kräftor och det ni vill dricka. De som vill kan även delta i en pingisturnering innan vi sätter oss till bords. Pingisturneringen börjar vid kl 14.00 och vid kl 17.00 börjar kräftskivan.
Varmt välkomna!10 augusti
VÄGARNA
Föreningen har äntligen fått in alla offerter kring vägarna och har därför kunnat skicka in dom bidragsgivande underlagen till vår kontakt på Transportstyrelsen. Nils, som han heter, är väl bekant med våra vägar och området i stort, så behandlingstiden bör inte vara lång(det är dock fortfarande semestertider).
Så fort information om bidragets storlek är oss tillhända kommer det kallas till extra stämma.21 Juni
MIDSOMMAR FIRANDE!!
Vid Ladan
KL 10.30 Vi klär stången (ta med så mycket björkris o blommor som ni kan)
KL 14.00 Vi dansar en sväng
Lottförsäljning med finfina priser
Ta gärna med egen fika ifall så önskas.
Varmt Välkomna!!
3 Juni
MIDSOMMAR
Finns det någon/några medlemmar som kan tänkas hjälpa till att anordna Midsommar firandet vid Ladan i år?
Maila gärna Styrelsen och meddela ifall intresse finns.
ENKÄRRETSDAG I AUGUSTI
Även denna tillställning vill vi ju gärna ha kvar eller hur? Finns det någon/några medlemmar som kan tänkas hjälpa till?
NYTT GRUS vid Sandfållan
Idag har det kommit åter igen nytt grus, Styrelsen hoppas på att det kanske finns några tappra själar som orkar fylla i lite potthål när man känner att man har lite tid över för ett fyspass.