Aktuellt

2021-06-07

Årsmötesprotokollet 2021 finns nu tillgängligt under fliken stadgar och protokoll. 

2021-05-05

 STÄDDAG Lördag 22/5 & vid behov Söndag 23/5

På Lördagen den 22 maj så är det dags årets första städdag, vi ses vid Ladan kl: 10.00. Vid behov fortsätter vi även på Söndagen. Vi kommer att fokusera på:

 • Rensa sly och skräp längst vägarna + biotop

 • Köra sly/gammalt skräp från ladan till återvinningen Ekobacken

 • Tvätta vägskyltar

 • Rensa trummor • Städa ladan

 • Laga dassdörr/tak vid ladan

 • Bygga parkeringshinder till badplats 

Självklart passar vi på att grilla lite korv till lunch innan årsstämman. SMÅ som STORA medhjälpare är alltid välkomna!

2020-09-03

 Information ifrån Kommunen: 

Eftersom många år har gått, och vissa fastigheter har bytt ägare, projekteringen har ändrats från självfall+LTA till att vara endast LTA, dvs endast trycksatta avloppsledningar. Så kommer det göras ett nytt utskick inom 2 veckor för att samråda om förbindelsepunkt, då det kan vara så att när man nu får en LTA-anslutning istället för självfall vill ändra läget. Kommunen vill såklart komma igång så fort som möjligt efter alla dessa år och kommer under hösten gå ut och handla upp en entreprenör.Trolig start är runt årsskiftet och sedan byggtid i 1,5-2 år.Detaljplanen vann äntligen laga kraft vilket innebär att boende i Enkärret kan söka bygglov redan nu. Ansvariga på Kommunen för projektet kommer att ha en tät dialog med bygglov för att hålla koll på de bygglov som ges så att de kan planera entreprenaden rätt. 
 

2020-06-01

Protokoll från årsstämman finns nu under fliken stadgar och protokol!  


2020-05-02

Valberedningen i Enkärrets samfällighetsförening söker!

Inför föreningens årsmöte 16 maj 2020 söker vi intresserade till nedan positioner i styrelsen.

Platser att tillsätta:

I tur att avgå:


Ledamot/Kassör  Kalle Stivne


Ordförande  Maria Ahlholm


Suppleant  Brita Forssberg


Suppleant  Nyinsatt position pga arbetsbelastning vatten/avlopp etc


Revisor  Vera Berg


Revisor  Helen Järnstad Falkestam


Valberedning  Ulrika Starck


Valberedning  Fredrik Thurén


Ledamot  Ansa Lindholm


Utöver ovan planeras även att försöka få ihop en fest/eventkommitté om ca 4-5 personer som kan vara samordnare för de årliga tillställningar som brukar arrangeras. Detta främst för att avlasta styrelsen vars huvudsakliga uppdrag inte innefattar dylikt och som framöver behöver fokusera på sina primära uppgifter, men också för att öka engagemang i området och bidra till att skapa gemenskap.

Är du intresserad och känner att du kan och vill bidra?
Kontakta Ulrika Starck eller Fredrik Thurén innan den 15 maj 2020.

Väl mött!

Valberedningen

Ulrika.starck@paretosec.com fredrikthuren@hotmail.com

0704-910575 0736-630169


2020-04-20
Nu finns verksamhetsberättelsen för 2019, Vägunderhållsplanen och Stadgarna på plats under respektive flik
 
Bara en liten påminnelse om att det numera är sophämtning fredagar udda veckor. 

En bil som kör båda kärlen om ni har 2. 

50 cm avstånd mellan.

20200327

Nu är det dags för inkomstdeklaration för 2019.
Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår deklaration om vi så önskar.
Föreningens totala räntekostnader för 2019 var 2.499 kr.
Vi hade 237 andelstal under året vilket motsvarar en räntekostnad om 10,54 kr/andelstal. (andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 21,08 kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare som fastigheten har.
Exempel:
Fastigheten 7:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(10,54kr*2)/2 = 10,54kr att deklarera per delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100.000kr får man en skattereduktion om 30% av räntan (10,54kr).
(Om över 100 000kr är skattereduktionen 21% på överstigande belopp)
Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir: (10,54/100)*30=3,162kr.


20191027


Hej! I morgon måndag kommer arbetet med att byta ut gamla trasiga vägtrummor att fortskrida. Arbetet kommer ske mellan 07:30-15:00. Detta betyder som tidigare att framkomligheten stundtals kommer att begränsas och att vi som bor här och de som kommer på besök troligtvis kommer att få vända och åka runt när vi ska iväg eller hem. 

Det kommer alltså inte gå att åka över på de platser som entreprenören står och gräver. Hoppas på förståelse och tålamod. 

 Vänligen Mattias/Vägmästare.


20191023

Hej!
I morgon torsdag kommer arbetet med att byta ut gamla trasiga vägtrummor att påbörjas. Detta betyder att framkomligheten stundtals kommer att begränsas och att vi som bor här och de som kommer på besök troligtvis kommer att få vända och åka åt andra hållet när vi ska iväg eller hem. Det kommer alltså inte gå att åka över på de platser som entreprenören står och gräver.
Vänligen Mattias/Vägmästare.


2019

Protokollet från årsstämman! 
Tack till alla som kom till mötet. En liten men tapper skara. 
Här är länken till kommunens yttrande som vi pratade om. 
Finns även på Facebook. 


ÅRSMÖTE!

Torsdagen den 23/5 19:00 i Ladan

DAGS ATT DEKLARERA INKOMSTÅRET 2018
- Den 29 Mars öppnade skatteverket sin portal för inkomstdeklaration
för 2018. Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också
göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår
deklaration om vi så önskar.
Föreningens totala räntekostnader var 15.080 kr under 2018.
Vi hade 239 andelstal under året vilket motsvarar en räntekostnad om 63,09
kr/andelstal. (andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 126,18 kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare
som fastigheten har.Exempel :
Fastigheten 6:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(63,09kr*2)/2 = 63,09kr att deklarera per delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100.000kr får man en
skattereduktion om 30% av räntan (63,09kr).
(Om över 100 000kr är skattereduktionen 21% på överstigande belopp)Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir:
(63,09/100)*30=18,92kr.
2018

2018-08-16 Kräftskiva!!!
Glöm inte bort att det är kräftskiva i Ladan den 24/8 kl:18:30
Anmälan via Facebook

2018-06-20 Information gällande Vägarna
Styrelsen har idag haft besiktning av vägarna tillsammans med Trafikverket och Ingarö Mark och Väg. Arbetet med att skapa en årsplan för underhåll är nu under bearbetning.

2018-04-04 DAGS ATT DEKLARERA INKOMSTÅRET 2017
- Den 29 Mars öppnade skatteverket sin portal för inkomstdeklaration för 2017.
Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår deklaration om vi så önskar.
Föreningens totala räntekostnader för 2017 var 28.308 kr.
Vi hade 237 andelstal under året vilket motsvarar en räntekostnad om 119,44 kr/andelstal. (andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 238,88 kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare som fastigheten har.
Exempel:
Fastigheten 7:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(119,44kr*2)/2 = 119,44kr att deklarera per delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100.000kr får man en skattereduktion om 30% av räntan (119,44kr).
(Om över 100 000kr är skattereduktionen 21% på överstigande belopp)
Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir: (119,44/100)*30=35,83kr.

2018-01-21 Infomöte VA Enkärret

Helena Gåije plus hennes medarbetare i projektet informerade om vad som händer just nu angående detaljplanen och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området. Som alla vet har detaljplanen varit ute på samråd.
Dock stötte man på patrull när det gäller dagvattenreningen.
Den lösning som först togs fram med en stor damm på ängen fungerar inte. Marken är för sank och grundvattnet ligger för grunt. Ett förslag att förstärka dammen med kalk cement pelare togs fram, detta förslag godkändes inte av miljöavdelningen eftersom dessa pelare kan förgifta grundvattnet.
Eftersom Återvall betraktas som ett primärt vattenskyddsområde är det viktigt att detta sköts korrekt.
Med de nya byggrätterna som föreslås i detaljplanen förväntas det större hus, mer hård görning av vägar, infarter m.m. blir det för mycket vatten som går ut i sjön. Helena Gåije säger att i dagsläget finns det 2 alternativ:
Stoppa detaljplanen = Inga nya byggrätter. Vi har kvar 60 + 40 som idag och de kan börja med utbyggnaden av VA i morgon.
Hitta en ny lösning på dagvattenavrinningen. Kan ta tid. Troligen ingen antagen detaljplan på 4 år, alltså minst 4 år tills vi kan få större byggrätter. Kommunen har beslutat att gå på planen att hitta en ny lösning. De har ett antal olika alternativa lösningar som de tittar på tillsammans med en konsultgrupp.

T.ex. ett antal mindre insatser på fler platser m.m.
Dagvatten ansvarig på kommunen hyser viss optimism. Alla pratar om att det är ovanligt komplicerat bl.a. p.g.a. det höga grundvattnet och den store mängden ytliga berg. Alla eventuella extra kostnader som tillkommer p.g.a. det komplicerade läget är kommunens.
Det kommer inte att belasta föreningens medlemmar. Översiktsplanen för kommunen revideras var 4:de år. Det betyder att det som stod i den gamla detaljplanen om att arbetena skulle vara klara absolut senast 2025 gäller inte längre. 
Fråga från medlem: Får vi bygga högre istället för större? Det skulle ju inte påverka avrinningen från taken.

Svar: Nej, då man inte kan upphäva beslutet från 1987.

Fråga om att öka byggrätterna lite mindre, inte så många som "behöver" 150-200 kvm.
Verkar inte heller vara möjligt. Förslaget om en damm nere vid/ på stranden har också fallit.
Dock verkar det som alla har rätt att bygga till 15 kvm till sina befintliga hus enligt Attefall. Detta måste anmälas till kommunen men kräver inget bygglov.
Enligt kommunens hemsida hoppas man att det ska finnas en ny detaljplan ute för samråd hösten 2018.

2018-02-14 INBJUDAN

Informationsmöte Kommunalt VA onsdag 21/2-2018VA i Enkärret blir av. Projektet har hög prioritet men är försenat. Kraven från kommunen och länsstyrelsen är höga eftersom Återvallssjön ska vara reservvattentäkt för tusentals människor och måste skyddas från föroreningar.
Avloppsvattnet från Enkärret kommer att ledas till Käppalaverket på Lidingö.
Dagvattnet dvs regn och smältvatten från vägar, tak och andra hårda ytor måste renas innan det når sjön.
Det går inte att bygga dammen som man först tänkt på gärdet mellan Enkärrsvägen och Älgdalsvägen.
Nya lösningar håller på att tas fram. Helena Gåije, planeringschef i Värmdö kommun,
berättar om projektet vid ett Informationsmöte i matsalen Brunns skola,
onsdagen den 21 februari klockan 18.30.Välkomna!

​​​​​​​2018-01-01 Information gällande Vägarna
Styrelsen har antagit offert från Lars Gustavssons Bygg & Anläggning AB gällande lagning av potthål och utföra några förbättringar i området. Arbetet beräknas att starta 2018-01-04.


2017

​​​​​​​​​​​​​​2017-12-11 Senaste information gällande Kommunalt vatten och avlopp

Projektledaren Tord Jonsson, Värmdö kommun, berättar så här om läget:
Dagvattenfrågan är problemet som bromsar projektet.
övrigt är det klart och skulle ha varit igång redan om allt gått på räls. Men så icke.Man upptäckte ju att markförhållandena inte klarade de planerade dammarna där den biologiska reningen skulle ske med hjälp av olika slags växter. Förslaget att staga upp marken med kalkcementpelare godkändes inte för ett vattenskyddsområde.
Ett annat förslag som håller på att utredas är att bygga ett slags betongbehållare för den biologiska reningen. Snyggt omgärdat av växter förstås.
Ett förslag som också utreds är att lägga en "skärmbassäng" vid badplatsen i Återvallssjön. Det är projektgruppens favoritförslag - som också kommer att bli en mycket snygg lösning med bryggor och spångar. Exakt var den är tänkt att ligga vet jag inte. Det är en del av utredningen.Utredningarna tar tid och olika experter är inblandade.
nnan Värmdö kan köra ingång måste förslagen först godkännas av Miljökontoret i Värmdö - och förstås anpassas efter deras synpunkter. Sedan ska Länsstyrelsen ta ställning. Det kommer också att ta tid.


KRÄFTSKIVA i LADAN
Fredagen den 25/8 från kl 17:30

Snart dags för årets kräftskiva i ladan för alla medlemmar stora som små i Enkärret, ta tillfället i akt och kom och träffa dina grannar och njuta av lite kräftkalas.
Alla tar med sig sitt eget att äta och dricka, vi ses vid 17:30.
Meddela gärna här, så vet vi ungefär hur många platser vi ska plocka ihop bord & stolar för.
Lappar i området kommer oxå upp under veckan.
Väl mött/ Styrelsen
2017-04-05 Information vägarna just nu
Tisdag den 11/4 så träffar Micha, projektledare och arbetsledare för SI samt Vattenfall för att ha en genomgång inför återställandet av vägnätet samt andra skador och dåligt utfört arbete. De har försökt några gånger tidigare men varje gång så kom det snö dagen innan.
Nu i vecka börjar båda aktörer att återställa det uppenbara och kommer fortsätta några veckor framöver.
2017-03-30
Information gällande kommunalt vatten:

Projektledare Jan Wennberg har slutat på kommunen, det senaste styrelsen vet, är att det är informerat om att markförhållandena är för dåliga för att bygga den stora dagvattenreningsdammen. Tord Jonsson har tagit över och återkommer till styrelsen i början av april månad för besked om hur kommunen fortsätter arbetet.

DAGS ATT DEKLARERA INKOMSTÅRET 2016


- Den 29 Mars öppnade skatteverket sin portal för inkomstdeklaration för 2016. Eftersom vi alla är delägare av vår förening får vi självfallet också göra avdrag för de räntekostnader som föreningen har på banklånet i vår deklaration om vi så önskar.

Föreningens totala räntekostnader var 41.628 kr under 2016.

Vi hade 239 andelstal under året vilket motsvarar en räntekostnad om 174,18 kr/andelstal. (andelstalen skall följas)
Dom flesta fastigheterna har 2 Andelstal vilket så motsvarar 348,36 kr.
Är man flera ägare till fastigheten skall beloppet delas med antalet delägare som fastigheten har.
Exempel :
Fastigheten 6:66 har 2 andelstal & 2 delägare.
(174,18kr*2)/2 = 174,18kr att deklarera per delägare.
Om ens totala ränteutgift för året är under 100.000kr får man en skattereduktion om 30% av räntan (174,18kr).
(Om över 100 000kr är skattereduktionen 21% på överstigande belopp)
Det beloppet varje fastighetsägare då får tillbaka på skatten blir: (174,18/100)*30=52,25kr.

2016

______________________________________________________
10 december 2016

EXTRASTÄMMA KL 11.00 BRUNNSSKOLAS MATSAL
Se utsänd kallelse för dagordning5 November
Fibernät Via Svensk Infrastruktur
Uppdatering
Eftersom flera medlemmar har kontaktat styrelsen med frågor kring Fiber & SI av naturen om det blir av eller inte kommer här en lite uppdatering.
För information kan nämnas att Ingen har cancellerat avtal med svensk infrastruktur & att där t.om. är tillkommit fastigheter i efterhand i vårt område.
Vi har också fått frågan kring Fagerholm då dom på sin hemsida skriver att dom troligen inte kommer att skriva markavtal med SI på trots att flera medlemmar i Fagerholm önskar detta. Fagerholms styrelse önskar mera information kring hur SI kommer gräva på deres Sjömark som tydligen är lite känslig. SI & Fagerholm har en dialog kring detta, men det har absolut ingen betydning för oss här i Enkärret. Vi kommer att få vårt Fiber från SI oavsett. Fagerholm är inte en del av den såkallade "transporten". Transporten är huvuddragningen som ligger långs Mörtviksvägen vart sen man gör avstickare in till varje intresserade område. Om Fagerholm tackar nej i slutet är det alltså bara denna avstickare som inte blir gjort.
Om några har ytterligare frågor kring Fibernätet i vårt område går det bra att maila dessa till styrelsen på:
styrelsenenkarret@gmail.com
Med Vänlig Hälsning,
Styrelsen21 Maj
Påminnelse om den Årsstämman ikväll
Plats: Ladan
​Tid: 18.3024 Mars
Våren är här/Röda käpparna ska äntligen bort
För att inte göra en stor grej ut av allt vi gör tänkte vi i styrelsen att medlemmarna som har lite tid overs, är ute att gå med hunden eller annat kanske vill börja insamlingen av dom röda käpparna som står långs våra vägar?
Känner du dig manat är det bara att ställa käpparna vid Ladan bredvid dörren, då skall vi se till dom kommer på sommaruppbevaring.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen
13 Oktober
Planerade vägarbeten vecka 42, 43 och 44
Terrassering, utläggning fiberduk Enkärrsvägen från Mörtviksvägen
Abborrvägen
Komplettering dikning, packning samtliga vägar
Höstavslut Vecka 44

1 Oktober
Styrelsen har beslutat att ställa in städhelgen den 4-5 oktober.
Med motivering av att vägarbetet pågår, det är därför inte relevant att städa diken just nu. I övrigt finns inte mycket att göra, då vi inte behöver fylla potthål längre :-)
Insatsen under vårens städhelg var magnifik, och vi tackar alla som var med och arbetade då, så nu kan ni ägna helgen åt er egen trädgård istället.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen


22 September
Planerade vägarbeten Vecka 39, 40 samt 41
Asfaltsrivning, terrassering, utläggning fiberduk, spridning av samkross 0-32/0-63 samt packning
Nedläggning samtliga vägtrummor
Urgrävning dåligt parti Enkärrsvägen
Under denna period kan kortare stopp i framkomligheten ske, max 30min
Separat skyltning utföres1 September
Vägarbetet påbörjades idag, med en rivstart!
Information om vägarbetet kommer ske löpande, så håll koll på hemsidan och facebook. När det gäller framkomlighet med bil på morgonen, för alla som ska till jobbet eller lämna barn på förskolan, så kommer det inte vara ett problem. Vägarna kommer vara farbara under hela denna tid som arbetet pågår. Men ta till några extra minuter, för att maskinerna ska hinna flytta på sig, det mesta arbetet kommer dock ske när det är mindre trafik.
Idag måndag 1 september har entreprenören etablerat maskiner, påbörjat arbetet, och iordningställt upplagsytor.
Planerade vägarbeten under perioden V. 36, 37 och 38
Borrning, sprängning utlastning berg samtliga vägar
Asfaltsrivning, terrassering, utläggning fiberduk, spridning av samkross 0-32/0-63 samt packning
Sträcka 1
Enkärrsvägen -hela vägen samt Svarttjärnsvägen
Total sträcka 840m
Sträcka 2
Älgdalsvägen från Enkärrsvägen till Älgslingan
Total sträcka 650m
Om ni medlemmar har några frågor så kontakta styrelsen. Vi är så glada över att all den tid vi lagt till för att fixa detta, nu äntligen ger resultat!
2 juni
Informationsträff angående kommunalt vatten och avlopp. Den 12 juni kl 18.00 i ladan.
Torsdagen den 12:e juni kommer representanter från kommunen och informerar om arbetet med kommunalt V/A. Arbetet kommer att vara klart senast 2019 för vårt område och kommer att påbörjas tidigast 2015. Arbetet kommer att ta 2 år. Den vanligaste kostnaden för respektive tomt ligger på runt 250 000kr vilket innefattar dragning till tomtgräns. Det är tomtägaren som står för dessa kostnader och inte föreningen. Dragning från tomtgräns till fastighet görs ej av kommunen och varje tomtägare får ordna detta själv. Att vi får kommunalt vatten och avlopp i området kommer även att medföra större byggrätter till alla (mellan 150-200m2) när dragningen väl är klar.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen22 maj
Välkomna till extrastämman i ladan denna afton kl 19.0015 April
Städhelg 17 & 18 Maj. Välkomna till kul gemenskap kära grannar!
Nu i helgen är det städhelg, vi brukar vara samma skara som samlas varje år, och vi har det mycket trevligt. En önskan är naturligtvis att allt fler vill jobba och umgås, för er nyinflyttade är detta ett lysande tillfälle att lära känna era grannar.
Fokus denna helg är att göra stranden vacker. Vi ska lägga ut ny underlagsduk och ny sand så att stranden blir fin i sommar, för alla att njuta av. Att fylla potthål i vägen är naturligtvis även av hög prioritet, så vägen är farbar tills vi nu snart äntligen kan bygga en helt ny väg.
De stora högar av grenar som ligger längst vägen vid Enkärrsvägen ska tas om hand av skogsbolaget, och ska bli flis när det torkat efter sommaren. Det är något vi får betalt för. MEN, OCH DETTA ÄR VIKTIGT! Inga grenar får läggas dit av oss, för om grenarna släpas i gruset så förstörs deras maskiner och vi kan åka på ett rejält skadestånd. Så om någon vill röja och göra finare efter gallringen, så bränn grenarna på plats. Men lägg INGA grenar vid dessa stora högar.
Styrelsen bjuder på korv och öl för de vuxna, och saft för de små, efter avslutat arbete. Väl mött nu på lördag & söndag!23 Mars
Årstämma 2014
Årstämman kommer äga rum torsdagen den 24 april i Ladan, med början kl 18.30.
Styrelsen skickar kallelsen snarast möjligt med verksamhetsberättelse för år 2013.
Gallringen av skogen är nu klar och det som återstår är städning och bortforsling av virket, vilket kommer att ske så snart vägarna torkat upp, detta för att maskinerna inte ska köra sönder vägen. Det var flera medlemmar som antog erbjudandet om att få träd fällda på egen tomt, och styrelsen hoppas ni blev nöjda med detta.
Vad gäller vägarna så har beskedet från Vägverket gällande bidragsbeloppet dröjt i 11 månader, och styrelsen har av det skälet inte kunnat sätta igång arbetet. Vid årstämman i mars 2013 godkändes den preliminära vägplanen som styrelsen arbetat fram samt kostnadskalkylen för denna. Dock ville stämman veta det exakta bidragsbeloppet innan styrelsen fick fortsätta med arbetet, vilket tyvärr gjort att arbetet med vägarna fördröjts ytterligare ett år. Mer information om detta kommer vara tillgängligt snarast, under fliken "Styrelsen informerar", samt i verksamhetsberättelsen.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen25 januari
Gallring vid sjön och nyckelbiotopen
Nu är även området vid sjön och biotopen gallrat. Vid biotopen har barrträden tagits ned så att ekarna får mer ljus, och så att vi kan njuta av de vackra träden.
Styrelsen har fått in en hel del önskningar om fällning av träd på enskild tomt, och skogshuggarna kommer vara på plats även i veckan som kommer för att hjälpa till med detta. Hjälps gärna åt att sprida denna information till era grannar, så att ingen missar detta tillfälle att ta ned träd till ett mycket fördelaktig pris.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen22 januari
Gallring
Arbetet med gallringen fortgår i snabb takt, idag har vi markerat de träd vid Metarstigen som kommer att tas ned för att underlätta det kommande arbetet med vägarna. Därutöver har samtliga träd på enskilda tomter börjat tas ned, enligt önskemål från de medlemmar som hört av sig angående detta.
Gallringen är nu nästan klart vid området från Solstickevägen, och längst hela Älgdalsvägen, fram till Älgslingan. En mängd ris ligger kvar, men detta kommer att tas bort snarast. Skogshuggarna har tagit ned en hel del stora granar längst vägen, vilket öppnar upp lanskapet mot den vackra björkskogen längst vägen.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen21 januari
Fällning av träd på enskild tomt
Styrelsen vill påminna om erbjudandet att ta ned träd på era tomter till ett förmånligt pris. Om ni vill ha träd fällda är det nu mycket bråttom att märka upp dessa då skogshuggarna med skördaren bara är på plats i några dagar till.
Den preliminära kostnaden är;
* Större träd 700 kr
* Mellanstora träd 350 kr
* Mindre träd 150 kr
* Träd som måste sektionsfällas offereras separat
Vid intresse så skicka mail till styrelsen med kontaktuppgifter, antalet träd ni vill ta ned och om ni vill behålla veden själva. Styrelsens e-post adress är; styrelsenenkarret@gmail.com
Med vänlig hälsning,
Styrelsen17 januari
Gallring i Enkärret
Nu har gallringen i området påbörjats, skogshuggare från Skogssällskapet kommer utföra arbetet och de jobbar just nu vid området väst om Älgdalsvägen. Gallring kommer även att ske vid Återvallsjön och i nyckelbiotopen vid sjön som vi fått specialtillstånd av Skogsstyrelsen för att gallra med yttersta varsamhet.
Vid nyckelbiotopen har varje enskilt träd markerats i samarbete med specialister från Skogsstyrelsen och Skogssällskapet, det är därför av yttersta vikt att ingen tar bort dessa band kring träden. Syftet med gallringen i biotopen är främst är att ta ned de barrträd som skymmer ljuset för ekarna som växer vid berget. De träd som sparas är alltså ekarna, men även sälg då dessa träd utgör hem för fjärilar om våren och alltså är oerhört viktiga för beståndet av fjärilar. Aspar sparas då de utgör boträd för hackspett och andra fåglar. Även bärande buskar och träd, såsom hassel, fläder och nyponbuskar sparas för djur och insekters skull.
Skogssällskapet erbjuder även huggning av träd på medlemmarnas tomter till förmånligt pris. Preliminärt debiteras som följer:
* Större träd 700 kr (mer än liggande A4 i stubbdiameter)
* Mellanstora träd 350 kr (mellan liggande och stående A4 i stubbdiameter, dvs 20-30 cm)
* Mindre träd 150 kr.
* Träd som måste sektionsfällas offereras separat.
De medlemmar som är intresserade av detta erbjudande är välkomna att höra av sig via mail till styrelsen. Rent praktiskt går det till så att ni markerar de träd som ni vill ska tas ned med gula band, vilka ni kan hämta vid ladan. För att banden inte ska ta slut på en gång så var snälla att ta ingen hel rulle, utan klipp av så mycket band ni tror er behöva och lämna rullen kvar. Där finns även rulle med blått och vitt band, som ni kan ta av om det är något träd ni absolut INTE vill ska tas ned.
Det som är viktigt i denna process är tydlig kommunikation för att det inte ska uppstå onödiga konflikter, sen kommer det säker råda delade meningar kring gallringen ändå. Men i så fall talar vi om det, och ni medlemmar kan nå styrelsen via mail eller skriva på Facebook.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen10 December
Kommunalt Vatten & Avlopp
I ämbetet som ordförande av föreningen blev jag kallat till möte på kommunen i torsdags angående områdets planering. Jag hade med mig Michael Bieber från styrelsen. På detta möte blev vi informerat att kommunalt V/A nu är planerat & beslutat för vårt område och detta går ej att överklaga. Vårt område är prioriterat vattentäckt (därav bland annat dom små byggrätterna om 60-40m2) & det är ett regeringsbeslut att säkerställa bra vattenkvalitet. huvudledningen kommer att dras från gamla Brunnsvägen in på vårt område genom berget vart friluftsföreningen parkerar idag. Inom kort kommer alla medlemmar att få brev på posten från kommunen kring just vart huvudledningen kommer in i området.
Arbetet med kommunalt V/A kommer att vara klart senast 2019 för vårt område och kommer att påbörjas tidigast 2015. Arbetet kommer att ta 2 år. Den vanligaste kostnaden pr. tomt ligger på runt 250 000kr vilket innefattar dragning till tomtgräns. Det är tomtägaren som står för dessa kostnader och inte föreningen. Dragning från tomtgräns till fastighet görs ej av kommunen och varje tomtägare får fixa detta själv.
Det kommer inte ha någon betydning alls för vårt vägbygge då kommunen återställer vägen till samma skick som den hade innan.
Det kommer även att medföra större byggrätter till alla (mellan 150-200m2) när dragningen väl är klart.
Sammanställning.
Kommunalt Vatten & avlopp kommer & där är inget vi kan göra åt det. kostnaden för detta blir runt 250 000kr, dragning fram till tomtgräns & kommunen fakturerar enskild tomtägare. Dragning från tomtgräns till fastighet för tomtägare fixa själva. Arbetet påbörjas tidigast 2015 & senast 2017. arbetet tar 2 år.
När arbetet är klart komma allas byggrätter att ändras till min. 150m2.
Med Vänlig hälsning,
Styrelsen17 oktober
Stig till Återvall
Nu på söndag den 20:e oktober tänkte vi bygga stigen till Återvall i samarbete med Friluftsföreningen. Vi behöver vara minst 4 personer från vårt område, men gärna fler, och ibland dem någon som kan hantera en motorsåg. Det arbete som ska göras är att lägga spänger över våtmarken och såga ett nedfallet träd. Vi samlas kl 9.30 vid Ladan. Anmäl gärna om ni kan delta, genom att skicka e-post till styrelsen. Stigen byggs i syfte att underlätta för alla som åker kollektivt till arbetet. Från Återvall går även buss 429 och 430, och genom att anlägga en stig kommer vi i Enkärret inte längre vara hänvisade enbart till buss 428.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen


8 september
Bäver
Vår viltvårdare Pelle Brolin meddelar att en bäver har etablerat sig i Återvallsjön,
och hjälper honom med skogsavverkningen! Klicka på bilden för större bild.21 augusti

Kräftskiva vid ladan!
På initiativ av några av föreningens medlemmar kommer det att anordnas en kräftskiva lördagen den 31 augusti.
Alla tar med egna kräftor och det ni vill dricka. De som vill kan även delta i en pingisturnering innan vi sätter oss till bords. Pingisturneringen börjar vid kl 14.00 och vid kl 17.00 börjar kräftskivan.
Varmt välkomna!10 augusti
VÄGARNA
Föreningen har äntligen fått in alla offerter kring vägarna och har därför kunnat skicka in dom bidragsgivande underlagen till vår kontakt på Transportstyrelsen. Nils, som han heter, är väl bekant med våra vägar och området i stort, så behandlingstiden bör inte vara lång(det är dock fortfarande semestertider).
Så fort information om bidragets storlek är oss tillhända kommer det kallas till extra stämma.21 Juni
MIDSOMMAR FIRANDE!!
Vid Ladan
KL 10.30 Vi klär stången (ta med så mycket björkris o blommor som ni kan)
KL 14.00 Vi dansar en sväng
Lottförsäljning med finfina priser
Ta gärna med egen fika ifall så önskas.
Varmt Välkomna!!
3 Juni
MIDSOMMAR
Finns det någon/några medlemmar som kan tänkas hjälpa till att anordna Midsommar firandet vid Ladan i år?
Maila gärna Styrelsen och meddela ifall intresse finns.
ENKÄRRETSDAG I AUGUSTI
Även denna tillställning vill vi ju gärna ha kvar eller hur? Finns det någon/några medlemmar som kan tänkas hjälpa till?
NYTT GRUS vid Sandfållan
Idag har det kommit åter igen nytt grus, Styrelsen hoppas på att det kanske finns några tappra själar som orkar fylla i lite potthål när man känner att man har lite tid över för ett fyspass.