Enkärrets Samfällighetsförening.
Verksamhetsberättelse 2019


Verksamhetsberättelse 2019 Enkärrets Samfällighetsförening

STYRELSE Ordinarie ledamöter: Maria Ahlholm Ordförande Calle Stivne Kassör Mattias Fallgren Ledamot/Vägmästare Anna Blomqvist Ledamot Ansa Lindholm Ledamot Brita Forssberg Suppleant

Revisorer: Helene Järnstad Falkestam Vera Berg

Valberedning: Ulrika Starck Fredrik Thurén

Valperioden utgår för följande personer: Maria Ahlholm Calle Stivne Ansa Lindholm

STYRELSENS ARBETE UNDER 2019

1. Fortsatt kommunikation med kommunen gällande framdragningen av kommunalt

vatten och avlopp. Styrelsen har fått information om att planarbetet befinner sig mellan granskning och antagande. Arbete pågår för att föra planen framåt till ett antagandebeslut i kommunfullmäktige. Detaljplanen inväntar besked om tillstånd från Bygg- och miljö för åtgärder inom Ingarö vattenskyddsområde samt hantering av vissa plan- och genomförandefrågor.

I arbetet med tillståndet har VA bestämt att utreda sulfidfrågan i marken. VA håller på att med att upphandla en konsult som ska utföra en markmiljöteknisk utredning. Det kommer också att genomföras kompletterande geotekniska provtagningar på ett antal punkter inom området. Arbetet är planerat under veckorna 11-12 och kommer att pågå ca 2-3 dagar.

Underlag till Länsstyrelsen gällande sulfidförande berg har tagits fram och VA väntar nu på svar. Tidplanen är att planen för Enkärret kommer att antas av Kommunstyrelsens planutskott under Q1. Vi hoppas på att ha mer information kring VA vid årsstämman.

2

2. Styrelsen har också arbetat utifrån den tidigare framtagna vägplanen. Under året har då det inte regnat har det hyvlats, dikats och fyllts på med material på alla vägsträckor. Det har även byts ut vägtrummor på de platser där vi fortfarande hade de gamla kvar. På vårkanten valde styrelsen att byta dammbindningsmedlet till Dustex/lignin. Styrelsen upplevde att vägarna fick en fin yta och en bra struktur och har nu valt att använda medlet även 2020.

3. Trädfällning: Linds Trädfällning fick i uppdrag att ta ner och forsla bort träd invid

vägen som är i dåligt skick alternativt farliga för framtida stormar. Arbetet kommer att fortsätta även under 2020 för att gallra lite mer.

4. Tunga transporter som överstiger det rekommenderade axeltrycket på 6 ton och

lastbilarna i området som brukas av medlemmarna varje dag sliter på vägarna. Vad ska vi ha för policy i området, kan vi ta ut extra avgifter? Beslut taget om att till hösten ha detta som projekt för att till nästa årsstämma arbeta fram en framställan ifrån styrelsen att fatta beslut om slitageavgift.

5. För att minimera medlemmars klagomål och förfrågningar så har styrelsen tagit fram en trivselinformation som skickats ut via brev och mejl. Vi hoppas att denna kommer till användning.

ÅRETS STÄDDAGAR Årets städdagar som alltid infinner sig på lördagen v.20 och v.40 har förlöpt utan några problem. Lite synd bara att alla försvinner efter korvgrillningen. Det har ex. rensats trummor och plockats ris och skräp i diken. Ny karta över Enkärret har satts upp, nya lock till sandlådorna har skapats.

SAMFÄLLIGHETENS MARK OCH VÄGAR Styrelsen vill återigen påminna om att föreningens mark i flera fall sträcker sig flera meter in vid sidan av vägbanan och att anläggande av ny infart, egna diken, eller annan åtgärd på områden föreningen förvaltar (GA:2 & GA:9) inte får göras utan styrelsens medgivande. Ansökan för egna åtgärder skickas skriftligen till styrelsenenkarret@gmail.com

UTHYRNING AV KOMPLEMENTBOSTAD Styrelsen vill också passa på att informera om hur man går tillväga när man hyr ut sin komplementbostad under en längre tid, t.ex. på årsbasis, måste detta meddelas styrelsen. Det innebär att andelstalet för fastigheten förändras. Detta gäller naturligtvis om man avslutar en uthyrning också.

3

MEDLEMSAVGIFT Årsstämman 2019 godtogs Styrelsens förslag att utdebiteringen skulle utgöra:

Område 1 andelstal 2 andelstal 4 andelstal Enkärret GA:2. Utfartsvägar 2 200 SEK 4 400 SEK 8 800 SEK Enkärret GA:9/S:1 Grönområden 0 SEK 300 SEK 300 SEK

Avgiften skickas ut i månad juni/juli och ska vara föreningen tillhanda senast 31 augusti.

FÖRSÄKRINGAR Föreningen har ansvarsförsäkring samt garanti- och rättsskyddsförsäkring tecknad genom medlemskap i REV. Föreningen har även försäkrat Ladan genom Länsförsäkringar.

ÖVRIGT Styrelsen vill påminna om den rekommenderade hastigheten på 30 km/tim samt ber medlemmarna att ta hänsyn till gångtrafikanter, och tänka på att vi har mycket barn, vilt & husdjur i området.

Hemsidan: Samfälligheten har en hemsida med adressen www.enkarret.se, där kan ni finna information om ex. aktuella händelser, information för de nyinflyttade, viltvården, våra vägar, ladan, stranden och de senaste årsmötesprotokollen.

Viltvård: Samhällighetsföreningen har tidigare utsett Pelle Brolin och Hans Rooth till att sköta viltvården inom föreningens område. Våra viltvårdare tar hand om skadade och sjuka djur, samt vid stränga vintrar fälla sly för att tillgodose vinterföda.

För kontakt: Pelle Brolin 0708 - 807724 Hans Rooth 0708 - 140167

Facebook: För att ha en bättre och snabbare "intern" kommunikation och för att nå ut med information till alla så har medlemmarna i området en gemensam Facebookgrupp (Enkärret). Denna har Styrelsen ej ansvar över, men vi önskar att alla boende i området tar del av möjligheten att delta.

4

SLUTORD

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i vårt område och hjälpt till vid förfrågan samt ser fram mot fortsatt god ton och hjälpsamhet i området.

Styrelsen tackar för visat förtroende!

Styrelsen för Enkärrets Samfällighetsförening

Enkärret 2020-02-28

Ordförande Maria Ahlholm

___________________________________

Kassör Calle Stivne

___________________________________

Ledamot/Vägmästare Mattias Fallgren
___________________________________

Ledamot/Sekreterare Ann-Sofi Lindholm

___________________________________ 

Ledamot Anna Blomqvist

____________________________________