Enkärrets Samfällighetsförening.
Verksamhetsberättelse 2020

STYRELSENS ARBETE UNDER 2020

  • Styrelsen har under det gångna året haft löpande kontakt med kommunen avseende framdragningen av kommunalt vatten och avlopp. Upphandling av entreprenör pågår. Visst förberedande arbete har dock startat: exempelvis avseende förbindelsepunkter, mätningsarbeten etcetera. Markeringar för detta finns numera på bland annat träd, stolpar och utgörs av reflekterande tejp. Det finns även stakkäppar i terräng, markeringar med sprayfärg förekommer på marken.
  • Enligt kommunala beslut behövs det särskilda dagvattenanordningar för rening av vatten som rinner genom området vidare till primära vattenskyddsområdet för Återvallsträsk. Dessa anordningar ska övergå till kommunen för anläggande, skötsel och underhåll. Anläggandet innebär fördröjning med makadam på fem platser i befintliga diken samt iordningställande så att ett befintligt dike meandrar inom en del av grönområde (totalt sex områden). Dessa särskilda dagvattenanordningar har i plankartan betecknats E2.
  • Årsmötet maj 2020 beslöt att sälja de erforderliga markområdena, betecknade E2 i Detaljplanen och belägna inom marksamfälligheten Enkärret s:1 för 235.000kr och såldes därmed under hösten 2020.
  • Styrelsen har arbetat utifrån framtagen vägplan för vägskötsel. Under året har bytts vägtrummor, hyvlats, dikats och fyllts på med material på alla vägsträckor.

 

Styrelsen valde att åter använda det miljöanpassade dammbindningsmedlet Dustex/lignin.   Vid första spridningen sköljdes materialet dock i stor utsträckning bort på grund av det, oturligt nog, myckna regnandet. I mitten av sommaren utfördes ytterligare en spridning som dock lyckades med ett gott resultat. Vägarna fick en fin yta och en bra struktur, vilket uppskattades. Medlet hjälper också till att bygga upp vägen underifrån. Vi avser att använda medlet även 2021.

Det har köpts in nya koner för att tillfälligt markera/varna för exempelvis djupa potthål och för att få ner hastigheten. Rekommenderad hastighet överträds alltför ofta och det sliter mycket på våra vägar!


  • Linds Trädfällning fick i uppdrag att ta ner och forsla bort träd i dåligt skick eller i övrigt med risk att falla över vägen. Arbetet kommer eventuellt att fortgå i mindre omfattning 2021. Styrelsen avvaktar hur kommunen avser lösa "trädproblem" på vissa sträckor då VA-arbetet kommer igång.


All tung transport ska rapporteras/anmälas till styrelsen så vi gemensamt kan kontrollera/besikta vägarna i förväg, men även för styrelsen att besluta om när i tid transport är möjlig. Vid vått väglag slits vägbanan som mest vilket innebär att transporter under sådana omständigheter inte tillåts.

(Anläggningslagen (1973:1149) § 48 a. En fastighetsägare är skyldig att betala en skälig slitageersättning, om vägen används tillfälligt och i väsentligt större omfattning än som anses svara mot fastighetens normala andelstal (vilken är kopplad till vägavgiften). Med "väsentligt större omfattning" menas i detta sammanhang husbyggnation (ny-, om- eller tillbyggnad av större omfattning). Även andra former av schaktningsarbeten omfattas av denna lag).  • Ladan har under sommaren 2020 impregnerats/applicerats med ett träskyddsmedel för att skydda ladan mot insektsangrepp. Medlet appliceras 3 gånger under en dag, och ger ett skydd i minst 10 år. Man har även ventilimpregnerat på värst drabbade områden. Arbetet är utfört av Nomor.ÅRETS STÄDDAGAR

Årets städdagar som alltid infinner sig på lördagen v.20 och v.40 har förlöpt bra med många deltagande. Det har ex. rensats trummor och plockats ris och skräp i diken samt tvättats vägskyltar.

SAMFÄLLIGHETENS MARK OCH VÄGAR
Styrelsen vill återigen påminna om att föreningens mark i flera fall sträcker sig flera meter in vid sidan av vägbanan och att anläggande av ny infart, egna diken, eller annan åtgärd på områden som föreningen förvaltar (GA:2 & GA:9) inte får göras utan styrelsens medgivande.

Ansökan för egna åtgärder skickas skriftligen till styrelsenenkarret@gmail.com

UTHYRNING AV KOMPLEMENTBOSTAD
Styrelsen vill också passa på att informera om att man måste meddela styrelsen när man hyr ut sin komplementbostad under en längre tid, t.ex. på årsbasis. Det innebär att andelstalet för fastigheten förändras. Motsvarande gäller naturligtvis även när man avslutar en uthyrning.

MEDLEMSAVGIFT

Årsstämman 2020 godkändes Styrelsens förslag att utdebiteringen skulle utgöra:

Område                                                         1 andelstal                  2 andelstal                4 andelstal

Enkärret GA:2.  Utfartsvägar               2 200 SEK                   4 400 SEK                  8 800 SEK

Enkärret GA:9/S:1 Grönområden                0 SEK                       300 SEK                     300 SEK

Båtplats 200 SEK

Fakturan skickas ut i månad juni/juli och betalnings ska vara föreningen tillhanda senast 31 augusti.

FÖRSÄKRINGAR

Föreningen har ansvarsförsäkring samt garanti- och rättsskyddsförsäkring tecknad genom medlemskap i REV. Föreningen har även försäkrat Ladan genom Länsförsäkringar.

ÖVRIGT

Styrelsen vill påminna om den rekommenderade hastigheten på 30 km/tim samt ber medlemmarna att ta hänsyn till gångtrafikanter, och tänka på att vi har mycket barn, vilt & husdjur i området.

HEMSIDAN

Samfälligheten har en hemsida med adressen www.enkarret.se. Där kan ni finna information om ex. trivselinformation, aktuella händelser, information för de nyinflyttade, viltvården, våra vägar, ladan, stranden och de senaste årsmötesprotokollen.

VILTVÅRD

Samhällighetsföreningen har tidigare utsett Pelle Brolin och Hans Rooth till att sköta viltvården inom föreningens område. Våra viltvårdare tar hand om skadade och sjuka djur, samt vid stränga vintrar fälla sly för att tillgodose vinterföda.

För kontakt:

Pelle Brolin 0708 - 807724

Hans Rooth 0708 - 140167

FACEBOOK

För bättre och snabbare "intern information/kommunikation" finns en Facebookgrupp (Enkärret). Denna har styrelsen dock inte ansvar eller rådighet över, men önskar gärna att medlemmar tar del av möjligheten att vara med i gruppen då mycket nyttig information om vårt område passerar igenom gruppen.


SLUTORD

Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i vårt område och inte minst hjälpt till med det "dagliga underhållet", samt ser fram mot en fortsatt god ton och hjälpsamhet i området. Styrelsen tackar för visat förtroende!


Enkärrets Samfällighetsförening

Styrelsen