Enkärrets Samfällighetsförening.
          Verksamhetsberättelse 2022

Styrelse 
Ordinarie ledamöter: 
Fredrik Thurén                                            Ordförande
John Dahlqvist Dalhov                             Kassör
Helen Järnstad -Falkestam                   Ledamot/Sekreterare
Mattias Fallgren                                        Ledamot/Vägmästare
Anna Blomqvist                                         Ledamot
Maria Ahlholm                                           Ledamot

Revisorer:
Vera Berg
Amanda Hansson

Valberedning: 
Ulrika Starck
Eva Hamboldt

Valperioden utgår för följande personer: 
Mattias Fallgren
Anna Blomqvist 
Vera Berg
Maria Ahlholm

Styrelsens arbete under 2022 
1. Styrelsen har under det gångna året haft byggmöten varannan vecka med kommunen och Frentab avseende förläggning av kommunalt vatten och avlopp. Under dessa möten går Frentab igenom aktuella arbetsområden och deras planering som hela tiden arbetas om utifrån olika situationer som uppkommer under tiden. Ett flertal på plats möten och rundvandringar har genomförts inklusive syn av väg. Fokus mot slutet har varit på dagvatten samt återställning av vägen inför beläggningsarbetet.

2. Rekommendation av beläggning IMT40 togs fram med hjälp av konsult från REV och i samråd med trafikverket. Därefter bjöds entreprenörer in att titta på vägen och lämna offert på olika alternativ till beläggning. På extrastämman den 14 december 2022 beslutades att IMT40 blir föreningens val av beläggning och att beslut togs att tillåta styrelsen att uppta ett lån om max 1 040 000 kr för att finansiera beläggningen.

3. Styrelsen köpte in en extra kätting med sänke för att fixera och säkra hopptornet så att det inte flyter
runt och vippar när man hoppar. Ny boj att fästa kättingarna i över vintern köptes också in.

4. Linds Trädfällning fick i uppdrag att ta ner och forsla bort ett träd som blåst ner och hängde farligt över en tomtgräns på Älgdalsvägen. Vi passade på att i samma beställning ta ner träd i dåligt skick med fallrisk 
nära vägen.

5. Ommålning och renovering av Ladan beställdes och utfördes av Mapell Måleri &Entreprenad AB, färdigställdes inför Midsommarfirandet.

6. Arbetet utifrån framtagen vägplan pausades även i år då Frentab under VA-arbetet har totalansvaret för vägens skick. Vägen har varit i dåligt skick under stora delar av arbetet och styrelsen har pushat på för att potthål fylls i, att dustex sprids ut när det dammat, samt att vägen tagits in i kurvor där den svällt upp eller tryckts ut. Vägen har dock återgått i dåligt skick ganska fort trots åtgärderna vilket kanske inte är så konstigt med tanke på den tunga trafiken.

7. Styrelsen tog för året in en ny entreprenör för snöröjningen då Tobbe på Torina AB meddelat att han inte längre har möjlighet att köra snöröjningen. Fyra entreprenörer visade intresse varav två visades runt och två gjorde egna platsbesök. Offerter mottogs och Helges Mark & Trädgård AB kontrakterades.

Städdagar 
Årets städdagar som alltid infinner sig på lördagen v.20 och v.40 genomfördes med många deltagande främst på den andra städdagen. Det har ex. rensats trummor och sly, plockats ris och skräp i diken. Ladans tak lagades och ny landgång byggdes. Hopptornet lades i på våren och togs upp på hösten. Nyinköpta snökäppar placerades ut längs vägen. Stort tack till alla som hjälpt till!

Samfällighetens mark och vägar 
Styrelsen vill återigen påminna om att föreningens mark i flera fall sträcker sig flera meter in 
vid sidan av vägbanan och att anläggande av ny infart, egna diken, fällning av träd eller annan åtgärd på områden som föreningen förvaltar (GA:2 & GA:9) inte får göras utan styrelsens medgivande.
Ansökan för egna åtgärder skickas skriftligen till styrelsenenkarret@gmail.com

Uthyrning av komplementbostad 
Styrelsen vill också passa på att informera om att man måste meddela styrelsen när man hyr ut sin komplementbostad under en längre tid, till exempel på årsbasis. Det innebär att andelstalet för fastigheten förändras. Motsvarande gäller naturligtvis även när man avslutar en uthyrning. Ändringar behöver skickas till styrelsen före årskiftet för att ändringen ska hinna registreras hos Lantmäteriet innan medlemsavgifterna skickas ut.

Medlemsavgift 
Årsstämman 2022 godkändes Styrelsens förslag att utdebiteringen skulle utgöra: 
Område                                                     1 andelstal     2 andelstal       4 andelstal 
Enkärret GA:2. Utfartsvägar             2 200 SEK       4 400 SEK          8 800 SEK
Enkärret GA:9/S:1 Grönområden            0 SEK           300 SEK              300 SEK
Båtplats 200 SEK

Fakturan skickas ut i juni/juli och betalning ska vara föreningen tillhanda senast 31 augusti.

Försäkringar 
Föreningen har ansvarsförsäkring samt garanti- och rättsskyddsförsäkring tecknad genom
medlemskap i REV. Föreningen har även försäkrat Ladan genom Länsförsäkringar.

Övrigt 
Styrelsen vill påminna om den rekommenderade hastigheten på 30 km/tim. 
Informera gärna era besökare och kurirer. Ta hänsyn till gångtrafikanter och tänk på att vi har
mycket barn, vilt & husdjur i området.

Hemsidan 
Samfälligheten har en hemsida med adressen www.enkarret.se. Där kan ni
finna information om till exempel trivsel, aktuella händelser, information för de nyinflyttade, viltvården, våra
vägar, ladan, stranden och de senaste årsmötesprotokollen.

Viltvård 
Samfällighetsföreningen har tidigare utsett Pelle Brolin och Hans Rooth till att sköta viltvården inom föreningens område. Våra viltvårdare tar hand om skadade och sjuka djur, samt vid stränga vintrar fälla sly för att tillgodose vinterföda.

För kontakt:
Pelle Brolin 0708 - 807724
Hans Rooth 0708 - 140167

Facebook 
För bättre och snabbare "intern information/kommunikation" finns en Facebookgrupp
(Enkärret). Denna har styrelsen dock inte ansvar eller rådighet över, men önskar gärna att
medlemmar tar del av möjligheten att vara med i gruppen då mycket nyttig information om
vårt område passerar igenom gruppen.

Frågor och ärenden som behandlas av styrelsen önskar styrelsen få skickat till 
styrelsenenkarret@gmail.com

Slutord 
Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i vårt område
och inte minst hjälpt till med det "dagliga underhållet", samt ser fram emot en god ton och
hjälpsamhet i området. Styrelsen tackar för visat förtroende!


Verksamhetsberättelse 2021

STYRELSENS ARBETE UNDER 2021

  • Styrelsen har under det gångna året haft löpande kontakt i form av byggmöten med Kommunen, Frentab och Vattenfall avseende framdragningen av kommunalt vatten och avlopp. Under dessa möten går Frentab igenom aktuella arbetsområden och deras planering som hela tiden arbetas om utifrån olika situationer som uppkommer under tiden. Även Vattenfall som ingår i dessa möten har redovisat sin planering gällande arbetet kring de nya elskåpen och nedläggningen av starkströms kablar.

                Styrelsen har också deltagit på sammanträden tillsammans med 

               Lantmäteriet, Gamla Brunnsvägens samfällighet och Kommunen gällande driftvägen till Återvall.

  • Styrelsen påbörjat att se över dagvattenåtgärder gällande vägsträckan i början av Älgdalsvägen där översvämningsrisken är stor, arbetet fortsätter till våren då Kommunen kan vara behjälplig med deras experter inom detta område.
  • Styrelsen har arbetat utifrån framtagen vägplan för vägskötsel, hyvlats, dikats och fyllts på med material på alla vägsträckor. Styrelsen valde att åter använda det miljöanpassade dammbindningsmedlet Dustex/lignin som avses att användas även 2022.

                Under 2022 så kommer allt underhåll som den befintliga vägplanen innehåller pausas pga. arbetet 

               gällande Kommunalt VA. Det kommer endast att sladdas/hyvlas om nödvändigt.

  • Omvårdnad och beskärning av den gamla fina Eken och en Tall har genomfört av en mycket duktig arborist.
  • Områdets medlemmar har hjälpt till att uppfylla drömmen om en ny flytbrygga med hopptorn, parkeringshinder med skylt för parkeringsförbud så räddningstjänst ej blockeras har satts upp vid nerfarten till stranden.


ÅRETS STÄDDAGAR

Årets städdagar som alltid är planerad till v.20 och v.40 har förlöpt bra med många deltagande. Det har ex. rensats trummor och plockats skräp ur diken, rensats mycket sly och gjort en storstädning av allt gammalt ifrån ladans loft.


SAMFÄLLIGHETENS MARK OCH VÄGAR
Styrelsen vill återigen påminna om att föreningens mark i flera fall sträcker sig flera meter in vid sidan av vägbanan och att anläggande av ny infart, egna diken, eller annan åtgärd på områden som föreningen förvaltar (GA:2 & GA:9) inte får göras utan styrelsens medgivande.

Ansökan för egna åtgärder skickas skriftligen till styrelsenenkarret@gmail.com


UTHYRNING AV KOMPLEMENTBOSTAD
Styrelsen vill också passa på att informera om att man måste meddela styrelsen när man hyr ut sin komplementbostad under en längre tid, t.ex. på årsbasis. Det innebär att andelstalet för fastigheten förändras. Motsvarande gäller naturligtvis även när man avslutar en uthyrning.


MEDLEMSAVGIFT

Årsstämman 2021 godkändes Styrelsens förslag att utdebiteringen skulle utgöra:

Område 1 andelstal 2 andelstal 4 andelstal

Enkärret GA:2. Utfartsvägar 2 200 SEK 4 400 SEK 8 800 SEK

Enkärret GA:9/S:1 Grönområden 0 SEK 300 SEK 300 SEK

Båtplats 200 SEK

Fakturan skickas ut i månad juni/juli och betalnings ska vara föreningen tillhanda senast 31 augusti.


FÖRSÄKRINGAR

Föreningen har ansvarsförsäkring samt garanti- och rättsskyddsförsäkring tecknad genom medlemskap i REV. Föreningen har även försäkrat Ladan genom Länsförsäkringar.

ÖVRIGT

Styrelsen vill påminna om den rekommenderade hastigheten på 30 km/tim samt ber medlemmarna att ta hänsyn till gångtrafikanter, och tänka på att vi har många barn, vilt & husdjur i området.

HEMSIDAN

Samfälligheten har en hemsida med adressen www.enkarret.se. Där kan ni finna information om ex. trivselinformation, aktuella händelser, information för de nyinflyttade, viltvården, våra vägar, ladan, stranden och de senaste årsmötesprotokollen.

VILTVÅRD

Samhällighetsföreningen har tidigare utsett Pelle Brolin och Hans Rooth till att sköta viltvården inom föreningens område. Våra viltvårdare tar hand om skadade och sjuka djur, samt vid stränga vintrar fälla sly för att tillgodose vinterföda.

För kontakt:

Pelle Brolin 0708 - 807724

Hans Rooth 0708 - 140167

FACEBOOK

För bättre och snabbare "intern information/kommunikation" finns en Facebookgrupp (Enkärret). Denna har styrelsen dock inte ansvar eller rådighet över, men önskar gärna att medlemmar tar del av möjligheten att vara med i gruppen då mycket nyttig information om vårt område passerar igenom gruppen.

SLUTORD

Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i vårt område och inte minst hjälpt till med det "dagliga underhållet".

Styrelsen tackar för visat förtroende!