Enkärrets Samfällighetsförening.
Verksamhetsberättelse 2021

STYRELSENS ARBETE UNDER 2021

  • Styrelsen har under det gångna året haft löpande kontakt i form av byggmöten med Kommunen, Frentab och Vattenfall avseende framdragningen av kommunalt vatten och avlopp. Under dessa möten går Frentab igenom aktuella arbetsområden och deras planering som hela tiden arbetas om utifrån olika situationer som uppkommer under tiden. Även Vattenfall som ingår i dessa möten har redovisat sin planering gällande arbetet kring de nya elskåpen och nedläggningen av starkströms kablar.

                Styrelsen har också deltagit på sammanträden tillsammans med 

               Lantmäteriet, Gamla Brunnsvägens samfällighet och Kommunen gällande driftvägen till Återvall.

  • Styrelsen påbörjat att se över dagvattenåtgärder gällande vägsträckan i början av Älgdalsvägen där översvämningsrisken är stor, arbetet fortsätter till våren då Kommunen kan vara behjälplig med deras experter inom detta område.
  • Styrelsen har arbetat utifrån framtagen vägplan för vägskötsel, hyvlats, dikats och fyllts på med material på alla vägsträckor. Styrelsen valde att åter använda det miljöanpassade dammbindningsmedlet Dustex/lignin som avses att användas även 2022.

                Under 2022 så kommer allt underhåll som den befintliga vägplanen innehåller pausas pga. arbetet 

               gällande Kommunalt VA. Det kommer endast att sladdas/hyvlas om nödvändigt.

  • Omvårdnad och beskärning av den gamla fina Eken och en Tall har genomfört av en mycket duktig arborist.
  • Områdets medlemmar har hjälpt till att uppfylla drömmen om en ny flytbrygga med hopptorn, parkeringshinder med skylt för parkeringsförbud så räddningstjänst ej blockeras har satts upp vid nerfarten till stranden.


ÅRETS STÄDDAGAR

Årets städdagar som alltid är planerad till v.20 och v.40 har förlöpt bra med många deltagande. Det har ex. rensats trummor och plockats skräp ur diken, rensats mycket sly och gjort en storstädning av allt gammalt ifrån ladans loft.


SAMFÄLLIGHETENS MARK OCH VÄGAR
Styrelsen vill återigen påminna om att föreningens mark i flera fall sträcker sig flera meter in vid sidan av vägbanan och att anläggande av ny infart, egna diken, eller annan åtgärd på områden som föreningen förvaltar (GA:2 & GA:9) inte får göras utan styrelsens medgivande.

Ansökan för egna åtgärder skickas skriftligen till styrelsenenkarret@gmail.com


UTHYRNING AV KOMPLEMENTBOSTAD
Styrelsen vill också passa på att informera om att man måste meddela styrelsen när man hyr ut sin komplementbostad under en längre tid, t.ex. på årsbasis. Det innebär att andelstalet för fastigheten förändras. Motsvarande gäller naturligtvis även när man avslutar en uthyrning.


MEDLEMSAVGIFT

Årsstämman 2021 godkändes Styrelsens förslag att utdebiteringen skulle utgöra:

Område 1 andelstal 2 andelstal 4 andelstal

Enkärret GA:2. Utfartsvägar 2 200 SEK 4 400 SEK 8 800 SEK

Enkärret GA:9/S:1 Grönområden 0 SEK 300 SEK 300 SEK

Båtplats 200 SEK

Fakturan skickas ut i månad juni/juli och betalnings ska vara föreningen tillhanda senast 31 augusti.


FÖRSÄKRINGAR

Föreningen har ansvarsförsäkring samt garanti- och rättsskyddsförsäkring tecknad genom medlemskap i REV. Föreningen har även försäkrat Ladan genom Länsförsäkringar.

ÖVRIGT

Styrelsen vill påminna om den rekommenderade hastigheten på 30 km/tim samt ber medlemmarna att ta hänsyn till gångtrafikanter, och tänka på att vi har många barn, vilt & husdjur i området.

HEMSIDAN

Samfälligheten har en hemsida med adressen www.enkarret.se. Där kan ni finna information om ex. trivselinformation, aktuella händelser, information för de nyinflyttade, viltvården, våra vägar, ladan, stranden och de senaste årsmötesprotokollen.

VILTVÅRD

Samhällighetsföreningen har tidigare utsett Pelle Brolin och Hans Rooth till att sköta viltvården inom föreningens område. Våra viltvårdare tar hand om skadade och sjuka djur, samt vid stränga vintrar fälla sly för att tillgodose vinterföda.

För kontakt:

Pelle Brolin 0708 - 807724

Hans Rooth 0708 - 140167

FACEBOOK

För bättre och snabbare "intern information/kommunikation" finns en Facebookgrupp (Enkärret). Denna har styrelsen dock inte ansvar eller rådighet över, men önskar gärna att medlemmar tar del av möjligheten att vara med i gruppen då mycket nyttig information om vårt område passerar igenom gruppen.

SLUTORD

Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i vårt område och inte minst hjälpt till med det "dagliga underhållet".

Styrelsen tackar för visat förtroende!