Enkärrets Samfällighetsförening.
Verksamhetsberättelse 2017

Styrelse

Ordinarie ledamöter:
Paw Cavagnaro Ordförande

Maria Ahlholm Kassör

Mattias Fallgren Ledamot

Anna Blomquist Ledamot

Ansa Lindholm Ledamot

Brita Forssberg Suppleant

Maria Hansen
Suppleant

Revisorer:
Rickard Tingström

Helene Järnstad Falkestam

Valberedning:
Catarina Harling
Ali Özturk

Valperioden har utgått för följande personer:

Paw Cavagnaro

Maria Ahlholm

Brita Forssberg

Ali Özturk & Catarina Harling omvaldes som valberedning
ytterligare 1 år.

Styrelsens arbete
under 2017

1.
Arbetet under 2017 har framförallt präglats av
samarbetet med kommunen angående framdragningen av kommunalt VA. Efter mötet
med vederbörande i februari fick vi ju reda på att det kommer att bli av men
ingen kan säga när. Tidigast om 4 år lät det som på mötet.

2.
Arbetet med renovering av bryggan. Ett antal
tappra medlemmar såg till att bryggan helrenoverades i somras och det är alla
väldigt nöjda och tacksamma för.

3.
Arbetet med att förenkla driften har fortsatt
under 2017.Online systemet för ekonomiprogram och debiteringslängder m.m. är nu
i drift.

4.
Stadgarna. Styrelsen har i arbetet med
förenkling av ekonomin och driften funnit stadgarna varande en aning utdaterade
och kommer i och med den här stämman att skriva in de förändringar vi beslutade
om förra året.
D.v.s. § 5 Styrelse För föreningen skall finnas
en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter och 1-2
suppleanter.
§ 14 Kallelse till stämma Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom
skriftlig kallelse till varje medlem med elektronisk post eller om
medlem så önskar vanligt brev. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till
medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande till varje medlem med elektronisk post eller om medlem så önskar
vanligt brev.
§ 15 Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens
verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara
styrelsen tillhanda senast under februari månad.

5.
Fortsatta kommunikation med Ingarö Mark och Väg
(IMOV) och samarbete angående sommar och vinterunderhåll samt potthåls lagning
på våra vägar med Lars Gustavsson.

6.
Fortsatt samarbete med Optimus advokatbyrå
angående de tvister som varit aktuella.

Samfällighetens mark
och vägar
Styrelsen vill återigen påminna om att föreningens mark i flera fall
sträcker sig flera meter in vid sidan av vägbanan och att anläggande av ny
infart, egna diken, eller annan åtgärd på områden föreningen förvaltar (GA:2
& GA:9) inte får göras utan styrelsens medgivande.

Uthyrning av
komplementbostad
Styrelsen vill också passa på att informera om att om man hyr ut sin
komplementbostad under en längre tid, t.ex. på årsbasis, måste detta meddelas styrelsen. Det innebär att andelstalet för
fastigheten förändras. Detta gäller naturligtvis om man avslutar en uthyrning
också.

Medlemsavgift

Årsstämman 2017 godtog Styrelsens förslag att utdebiteringen
skulle utgöra:


Område 2 andelstal 1
andelstal 4 andelstal

Enkärret GA:2.
Utfartsvägar 5668 SEK 2834 SEK 11336 SEK

Enkärret GA:9/S:1 Grönområden 300 SEK 0 SEK 300
SEK

Försäkringar

Föreningen har ansvarsförsäkring samt garanti- och
rättsskyddsförsäkring tecknad genom medlemskap i REV. Föreningen har även
försäkrat Ladan genom Länsförsäkringar.

Övrigt

Styrelsen vill påminna om den rekommenderade hastigheten på
30 km/tim samt ber medlemmarna att ta hänsyn till gångtrafikanter, och tänka på
att vi har mycket vilt & husdjur i området.

Slutord

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till alla som
har engagerat sig i vårt område och hjälpt till vid förfrågan samt ser fram mot
fortsatt god ton och hjälpsamhet i området.

Härmed överlämnar styrelsen verksamhetsberättelsen med
resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2017 till årsmötet för beslut.


Styrelsen tackar för visat förtroende!

Styrelsen för Enkärrets Samfällighetsförening

Enkärret 2018-04-30